Tik - Tak

in #cesky2 years ago

Tik - Tak, tik-tak , stroj času neúprosně čistí steemit od pisálků. Aspoň těch v česky.Od té doba co čistící komando likviduje bostované články, ubývá pisatelů geometrickou řadou. Dřív tu bylo aspoň 30 článků za den, nyní stěží do 10. Vím to. Když už mi prázdná hlava nedovoluje napsat článek,tak aspoň dávám hlasy. 10 denně.Poslední dny mam problém těch 10 hlasů najít a umístit.lupa.jpg

Asi vidina zisku která se rozplynula odradila lidi od psaní.Těch nula-nula nic co dostávali za článek bez botů jim za námahu asi nestojí.Nějak si neuvědomují ,že články jsou tu od toho, aby pobavili, poučili a měli aspoň nějakou úroveň.
Každé zboží má svého kupce, tak i článek si najde své příznivce. Tedy autor.
cent.jpg
Povíte mi někdo jak je to se sílou hlasu? Když dám 100% hlas jednomu dá mu to méně jak stejné procento druhému. Dávám od 5 do 10 centů. Nerozumím tomu co to určuje.

Věřím, že mi to objasníte.

DE Tick ​​- So, tick - so, die Zeitmaschine reinigt unermüdlich den Steemit von Schriftgelehrten. Zumindest die auf Tschechisch. Früher gab es mindestens 30 Artikel pro Tag, heute sind es kaum noch 10. Ich weiß. Wenn der leere Kopf mir nicht mehr erlaubt, einen Artikel zu schreiben, stimme ich zumindest. 10 pro Tag. In den letzten Tagen habe ich ein Problem, diese 10 Stimmen zu finden und zu platzieren!

Vielleicht hat die Vision vom Profit, die die Leute davon abgehalten hat, zu schreiben, die Leute davon abgehalten, nichts zu schreiben, was sie für einen Artikel ohne Schuhe erhalten haben.
Jedes Produkt hat seinen eigenen Käufer, sodass der Artikel seine Fans findet. Also der Autor.
! [Cent.jpg] ()
Kann mir jemand sagen, wie es mit der Stimme ist? Wenn ich einem eine 100% -ige Stimme gebe, gibt es ihm weniger als den gleichen Prozentsatz für den anderen. Ich gebe 5 bis 10 Cent. Ich verstehe nicht, was es bestimmt.

Ich glaube, Sie werden es mir klar machen.

EN Tick ​​- So, tick - so, the time machine relentlessly cleans the steemite from scribes. At least those in the Czech.From the time when the cleaning squad liquidates bostovane cells, writers are decreasing geometric series. There used to be at least 30 articles a day, barely 10 now. I know. When the empty head no longer allows me to write an article, at least I vote. 10 a day.Last days I have a problem to find and place those 10 votes!

Perhaps the vision of profit that melted away discouraged people from writing. Reward zero-zero nothing they received for an article without shoes probably worth their effort.
Each product has its own buyer, so the article will find its fans. So the author.
! [cent.jpg] ()
Can anyone tell me how it is with the voice? When I give 100% vote to one, it gives him less than the same percentage to the other. I give from 5 to 10 cents. I don't understand what it determines.

I believe you will make it clear to me.

Sort:  

Congratulations @jjprac, you are successfuly trended the post that shared by @transom!
@transom will receive 0.36261000 TRDO & @jjprac will get 0.24174000 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Congratulations @krakonos, you are successfuly trended the post that shared by @transom!
@transom will receive 0.17978400 TRDO & @krakonos will get 0.11985600 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Sílu (hodnotu) hlasu a mnoho dalšího snadno zjistíš na https://steemworld.org/@transom


UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here


Hey @transom, here is a little bit of BEER for you. Enjoy it!

V #cesky píše v podstatě pořád stejný počet autorů. Jen omezili svou tvorbu na jede, dva články denně :-)

já spíš týdně :D

O to hutnější je máš :-)
!BEER

to víš snažím se :)

Jen tak dále :-)Hey @petrvl, here is a little bit of BEER for you. Enjoy it!

Congratulations @transom! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 4000 upvotes. Your next target is to reach 5000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest⁴ commemorative badge refactored

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!Hey @transom, here is a little bit of BEER for you. Enjoy it!

Ja to tolik nestuduji ale mozna mas pravdu.

Congratulations @transom, your post successfully recieved 0.542394 TRDO from below listed TRENDO callers:

@krakonos earned : 0.119856 TRDO curation
@jjprac earned : 0.24174 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site