The Imagination Age (English/Turkish)

in blog •  11 months ago  (edited)

I was amazed when I read the book “The Third Wave” by Alvin Toffler, an American futurist and writer born in 1928. The first publication date in the cover of the book was 1980. I couldn't believe it, and I checked it online, and it was written and published in 1980.

What surprised me was that a book that was written 35 years ago shed light on many of the issues that are on our agenda these days. In The Third Wave, Alvin Toffler describes the characteristics of the information age and the political, social and economic consequences it has caused.

According to Alvin Toffler, the Agricultural Society, Industrial Society, and Information Society waves have taken place in history, each of which creates its family structure and economic requirements.

Agricultural society replaced hunter-gatherer society and the increase in productivity of agriculture made large armies and states possible. The main family structure of the Agricultural Society, which can also be referred to as the first wave, is a large family.

Industrial civilization, which took place in the late 1600s and lasted until the mid-1900s, changed society in all regards and produced the core family and factory type of production. The main elements of industrial society are mass production, mass distribution, mass consumption, mass education, mass educational tools, and mass entertainment. Standardization, centralization, and concurrency are essential concepts of the second wave. The industrial civilization is characterized by gigantic factories that produce on a huge scale.

The third wave society began to emerge in the United States since the 1950s. In the information age, the number of employees in the service sector exceeded the number of employees in the industry sector, and information and service production has become the most critical element of creating value. The information society has broken up the core family and revealed family types in a variety of forms and components. Advanced and personalized communication tools in the information society lead to the destruction of social structures that cannot create enough value. Thanks to the internet and mobile phone, the transmission of information has facilitated, social change has accelerated, accelerating change has started to cause various crises and pains.

Access to information has become easy these days. Over the years internet access has become quite cheap and comfortable. The content we can access over the internet has become rich, and information has become a commodity that everyone can access. Of course, it can be argued that the information accessed from the internet is far from being perfect, but it is possible to have basic knowledge in every field by making a reasonable effort. From another point of view, information is no longer as competitive as it used to be.

When will the information age, in which Alvin Toffler said that he had started to develop from the 1950s end, and then which era will begin? Since information is almost wholly digitized and it is being accessed from all over the world, won't the added value created in this way diminish over time?

In 1993, designer and writer Charlie Magee became the first to introduce the concept of Imagination Age. According to the author, the most successful groups in human history had one thing in common: they had better communication systems than their competitors. These groups, called tribal, city-state, kingdom, company or nation, had a higher percentage of people who had access to higher quality information. Thanks to the communication facilities provided, they could transform this information into action.

In our age, successful groups will be the ones who have the highest percentage of individuals with an active imagination. The author states that the defining technologies of Imagination Age will be nanotechnology, artificial intelligence, biotechnology, and virtual reality.

Economist W. Michael Cox argues that employment is moving towards creative jobs. Works related to publishing, design, architecture, acting and directing, software engineering and photography have increased dramatically over the years in the United States. According to Cox, this change in employment is a sign of the beginning of the age of imagination.

There is no consensus among opinion leaders on whether the age of imagination begins or when to start. My personal opinion is that this age has already started.

It would be a mistake to think that the imagination age would only affect businesses such as cinema, computer games, publishing, architecture, advertising, and design, which traditionally needed creativity. Throughout my banking career, I observed that the importance of innovation and creativity has increased from year to year. Creative solutions to improve business is now expected from white-collar professionals working in every sector.

If imagination is so important and its importance will increase over the years, do our children receive appropriate training? Education is still primarily seen as uploading information to children's brains. Children need more time and resources to develop critical thinking and imagination skills.

Industrial age did not end agriculture, the information age did not end the industry, and the imagination will probably not end the ways of creating value before it. However, it is clear that imagination and creativity will be much more sought after by the businesses and dreamers will shape the future of the world.

The quote of Albert Einstein "imagination is more important than knowledge," appears to be finally valid for the broader masses, as well as the leaders, scientists, and artists.

A business world where repetitive jobs are automated and people are more focused on creating new things will also be beneficial for employee satisfaction.

Thanks for reading.

Sources: https://unsplash.com/photos/qX9Ie7ieb1E and http://www.wikizeroo.com and https://giphy.com

page break.PNG

Hayal Gücü Çağı

Birkaç yıl önce 1928 doğumlu ABD’li fütürist ve yazar Alvin Toffler’ın “Üçüncü Dalga” kitabını okuduğumda çok şaşırmıştım. Kitabın kapağının içinde yazan ilk yayın tarihi 1980 idi. İnanamayıp internetten kontrol etmiştim, gerçekten 1980’de yazılıp yayınlanmış.

Beni şaşırtan 38 yıl önce yazılmış olan bir kitabın bugünlerde gündemimizde olan birçok konuya ışık tutuyor olmasıydı. Alvin Toffler “Üçüncü Dalga”da bilgi çağının özelliklerini ve yol açtığı politik, toplumsal ve ekonomik sonuçları anlatıyor.

Alvin Toffler’a göre tarihte her biri kendi aile yapısını ve ekonomik gereklerini yaratan tarım toplumu, sanayi toplumu, bilgi toplumu dalgaları gerçekleşmiş.

Tarım toplumu avcı-toplayıcı toplumun yerine geçmiş, tarımın sağladığı verimlilik artışı büyük orduları, devletleri mümkün kılmıştır. Birinci dalga olarak da ifade edilebilecek tarım toplumunun başat aile yapısı geniş ailedir.

1600’lı yılların geç dönemlerinde devreye girip 1900’lerin ortalarına kadar süren sanayi uygarlığı toplumu baştan aşağı değiştirmiş, çekirdek aile ve fabrika tipi üretimi ortaya çıkarmıştır. Sanayi toplumunun başlıca unsurları kitlesel üretim, kitlesel dağıtım, kitlesel tüketim, kitlesel eğitim, kitle eğitim araçları ve kitlesel eğlencedir. Standartlaşma, merkezileşme, odaklanma ve eşzamanlılık önemli ikinci dalga kavramlarıdır. Sanayi uygarlığını en iyi büyük ölçekte üretim yapan devasa fabrikalar karakterize etmektedir.

Üçüncü dalga toplumu ise ilk 1950’lerden itibaren ABD’de ortaya çıkmaya başlamıştır. Bilgi toplumunda hizmet sektöründe çalışanların sayısı sanayi sektöründe çalışanların sayısını geçmiş, bilgi ve hizmet üretimi değer yaratmanın en önemli unsuru haline gelmiştir. Bilgi toplumu çekirdek aileyi parçalayıp çok çeşitli formlarda ve bileşenlerde aile türleri ortaya çıkarmıştır. Bilgi toplumunda gelişmiş ve kişiselleştirilmiş iletişim araçları yeterli değeri yaratamayan toplumsal yapıların tahribine yol açmaktadır. İnternet ve cep telefonu sayesinde bilginin iletimi kolaylaştırmış, toplumsal değişim hızlanmış, hızlanan değişim çeşitli bunalımlara, sancılara yol açmaya başlamıştır.

Bilgiye erişim bugünlerde olağanüstü kolaylaşmış durumda. İnternet erişimi yıllar içinde oldukça ucuzladı ve konfrolu hale geldi. İnternet üzerinden erişebildiğimiz içerik zenginleşti ve bilgi herkesin ulaşabileceği bir meta haline geldi. İnternetten erişilen bilginin mükemmel olmaktan uzak olduğu ileri sürülebilir elbette, ancak yine de makul bir çaba göstererek her alanda bilgi sahibi olmak mümkün. Başka bir bakış açısıyla artık bilginin eskisi kadar rekabet avantajı sağlamadığını da söyleyebiliriz.

Alvin Toffler'ın 1950'lerden itibaren gelişmeye başladığını söylediği ve son 10 yılda artık herkesin farkına vardığı bilgi çağı ne zaman sona erecek ve ardından hangi çağ başlayacak? Bilgi neredeyse tümüyle dijitalleştiğine ve ona dünyanın her yanından erişilmeye başlandığına göre zaman içinde bu yolla yaratılan katma değer azalmayacak mı?

1993 yılında tasarımcı ve yazar Charlie Magee Hayal Gücü Çağı kavramını ilk kez ortaya koyan kişi oldu. Yazara göre insanlık tarihi boyunca en başarılı grupların ortak bir özelliği vardı: rakiplerine kıyasla çok daha iyi iletişim sistemlerine sahiplerdi. Kabile, şehir devleti, krallık, şirket veya ulus olarak isimlendirilen bu gruplar daha yüksek kaliteli bilgilere erişimi olan insanların daha büyük bir yüzdesine sahiplerdi. Sağlanan iletişim olanakları sayesinde bu bilgiyi eyleme dönüştürebiliyorlardı.

Çağımızda ise başarılı olacak gruplar güçlü hayal gücüne sahip bireylerin en büyük yüzdesine sahip olanlar olacak. Yazar hayal gücü çağının belirleyici teknolojilerinin nanoteknoloji, yapay zeka, biyoteknoloji ve sanal gerçeklik olacağını ifade ediyor.

Dallas FED baş ekonomisti Michael Cox istihdamın yaratıcı işlere doğru kaydığını savunuyor. Yayıncılıkla bağlantılı işler, tasarımcılık, mimarlık, aktörlük ve yönetmenlik, yazılım mühendisliği ve fotoğrafçılık işleri ABD'de yıllar içinde belirgin bir biçimde artmış durumda. Cox'a göre istihdam alanlarındaki bu değişim, hayal gücünün çağının başlangıcının bir işareti sayılabilir.

Hayal gücü çağının başlayıp başlamadığı veya ne zaman başlayacağı konusunda fikir önderleri arasında bir fikir birliği oluşmuş değil. Kişisel görüşüm bu çağın başladığı yönünde.

Hayal gücü çağının sadece geleneksel olarak yaratıcılığa ihtiyaç duyulan sinema, bilgisayar oyunu, yayıncılık, mimarlık, reklamcılık, tasarım gibi iş alanlarını etkileyeceğini düşünmek hata olur. Bankacılık kariyerim boyunca inovasyona ve yaratıcılığa verilen önemin yıldan yıla arttığını gözlemledim. Her sektörde çalışan beyaz yakalı profesyonellerden artık işleri geliştirmek için yaratıcı çözümler beklenir oldu.

Hayal gücü gerçekten bu kadar önemliyse ve önemi yıllar içinde daha da artacaksa çocuklarımız buna uygun bir eğitim alıyor mu? Hiç sanmıyorum. Eğitim halen büyük ölçüde çocukların zihnine bilgi yüklemek olarak görülüyor. Çocukların eleştirel düşünme ve hayal kurma becerilerinin geliştirilmesine çok daha fazla zaman ve kaynak ayrılması gerekiyor.

Sanayi çağı tarımı, bilgi çağı endüstriyi sona erdirmediği gibi hayal gücü çağı da kendinden önce gelen değer yaratma biçimlerini sona erdirmeyecektir muhtemelen. Ancak yine de hayal gücü ve yaratıcılığın geleceğin iş piyasasında çok daha fazla aranan özellikler olacağı, geleceğin dünyasını hayalperestlerin şekillendireceği anlaşılıyor.

Çağının çok ötesinde bir insan olan Albert Einstien'in "hayal gücü bilgiden daha önemlidir" sözü, liderler, bilim insanları ve sanatçıların yanı sıra nihayet geniş kitleler açısından da geçerli olacak gibi görünüyor.

Tekrarlanan işlerin otomasyona tabi tutulduğu ve insanların yeni şeyler yaratmaya odaklanacağı bir iş dünyası çalışan memnuniyeti açısından da iyi olacaktır.

Okuduğunuz için teşekkür ederim.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Very interesting article .
All these changing ages, the human evolution is utilising more brain power and I think it would head that way.
Imagination/ innovation age appears likely

Our brains are exhausted because of excessive usage :)

Not sure
We currently use less than 5 % of brain power. There is scope for improvement 😊

👍😃

The writings are really innovative, it keeps one on the imaginative power trends

The first publication date in the cover of the book was 1980. I couldn't believe it, and I checked it online, and it was written and published in 1980.

The same thing happened to me with Videodrome (1983) I had to pause and confirm the release date. The movie could be called prophetic even if it was released in 2003.


It is a cult movie. One of my favorites.

Pretty much everything Cronenberg make is a cult movie. My favorite actually happens to be Cosmopolis (2012)
https://steemit.com/entertainment/@jaichai/ijch-cosmopolis-so-disturbing-so-thought-provoking-i-loved-it-major-props-to-vimukthi-for-recommending-it

I watched the movie. I liked it. Its imdb score is an anomaly.

People don't like things they don't understand unless that thing is some trippy surrealist thing. David Lynch gets more reverence than David Cronenberg who tries to aim for something more specific and make a statement.

BTW here is a great interview that pretty much covers his filmography:


(You've probably already seen it)

I haven't seen it before. I watched the interview. I agree with your comparison. Best David is Cronenberg:)

Somehow I missed it I suppose. I watched the trailer. It seems interesting.

As it is said some people always think ahead of their contemporary times.After reading your article I feel so tempted to read the book.

But I don't know if there exist a website where I can read this book for free.It is because I don't have so much money to buy books from the internet and read those.

I don't know if there is a free version. You can find the summary of the book on the net by google'ing I suppose.

Imagination age is going to take us where we actually don't know even we can't think of it, it will have such a power that could give us the opportunity to have the whole universe in our hand. It's an excellent post, I really enjoyed it a lot. regards.

Thank you 👍☺

Kaleminize sağlık gayet keyifli bir paylaşım oldu.

Teşekkür ederim ☺

You right! We create what we see and vice versa

Assalamu'alaikum brother, can we support each other?

Sürekli tekrarlayan evreler kaçınılmaz eğitim/öğretim ve büyüme gelişme konusunda tekrarlayan evreler maalesef çağın sorunu bunları en aza indirmek nüfusu sınırlamaktan geçiyor. Nüfus çok büyük bir problem olarak görüyorum

Nüfusun çok olmasından ziyade eğitimsiz olması sorun teşkil ediyor bence

Nüfus çok fazla olunca denetim bozuluyor eğitimsizlik kontrolsüzce çoğalıyor

Buen tema gracias @muratkbesiroglu, la imaginación crea la realidad.

@muratkbesiroglu Merhaba yazılarını http://steemix.net/ üzerinden yazarak destek oyu alabilirsiniz ve SMIX token kazanabilirsiniz. Detaylı bilgi için discord üzerinden bana ulaşabilirsiniz.

Merhaba. Ilginize teşekkür ederim. Yazılarımı busy.org üzerinden yayınlıyorum. Sağladığı oy şimdilik tatmin edici. Aklımda bulunsun yine de.

Nice post sharing

thanks dear for sharing news stories keep it up.