ငါစြဲ (@aggamun)

in blog •  last month

စၾကဝဠာက အက်ယ္ႀကီးပါ။ အဆံုးမရွိ ေလာက္ေအာင္ က်ယ္ေျပာလွပါတယ္။ ဒီေလာက္ႀကီးတဲ့ စၾကဝဠာထဲ က သင့္တင့္မွ်တ တဲ့ ၿဂိဳဟ္ေသးေသးေလး တစ္ခုမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေနထိုင္ၾကပါတယ္။ ဒီၿဂိဳဟ္ေသးေသး ကိုပဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကမ ႓ာ ဆိုျပီး သမုတ္ခဲ့ၾကတာ မဟုတ္ပါလား။

ကမ ႓ာႀကီးက အက်ယ္ႀကီးပါ။ ကမ ႓ာႀကီး ဘယ္ေလာက္ က်ယ္တယ္ဆိုရင္ ေနရာ အနွံ႕ ေခ်ာင္ႀကိဳေခ်ာင္ၾကား မက်န္ ေရာက္ဖူးသူ မရွိေလာက္ေအာင္ က်ယ္လြန္းပါတယ္။ ဒီ ကမ ႓ာထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တူရာ တူရာ စုျပီး ေနရာ သတ္မွတ္ကာ စုေပါင္းေနလာၾကပါတယ္။ ထိုေနရာ ေလးကို နိုင္ငံလို႕ သမုတ္ ခဲ့ၾကပါတယ္။

ထိုနိုင္ငံေလးထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခ်မ္းသာ ႀကြယ္ဝမႈ အလိုက္ ေျမေနရာ ေလးတစ္ခု ပိုင္ဆိုင္ကာ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေနထိုင္ ၾကရတာပါ။ ဒါကိုပဲ အိမ္လို႔ ဆိုလိုတာ မဟုတ္ပါလား။ ဒါ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျဖစ္တည္မႈ တစ္ခုပါ။ တစ္ေယာက္နွင္႔ တစ္ေယာက္ အနည္းငယ္ေတာ့ ျဖစ္တည္မႈ ေလးေတြ ကြဲျပားခ်င္ ကြဲျပား သြားနိုင္ပါတယ္။ မည္မွ်ပင္ ကြဲျပားေစကာမူ ေသခ်ာတာ တစ္ခုေတာ့ ရွိပါတယ္။

လူတစ္ေယာက္ဟာ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ေနရာ နွစ္ေနရာမွာ ရွိေနခ်င္လို႔ မရပါဘူး။ ထမင္းစားတဲ့ အခါ မိမိ တစ္ဝမ္းတစ္ခါး ျပည့္႐ံုထက္ ပိုစားခ်င္လို႔ မရပါဘူး။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ တစ္ဦးခ်င္း တစ္ေယာက္ခ်င္း တည္ရွိေနမႈဟာ စၾကဝဠာနွင့္ ႏိႈင္းစာလွ်င္ မယွဥ္သာေလာက္ေအာင္ ေသးငယ္ လြန္းလွပါတယ္။ မိမိသည္ မည္မွ် အေရးပါသည္ျဖစ္ေစ ၊ မပါသည္ ျဖစ္ေစ စၾကဝဠာ ႀကီးကေတာ့ ပံုမွန္ လည္ပတ္လ်က္ ရွိေနမွာပဲ ျဖစ္ပါသည္။ ကမ ႓ာ ႀကီးကလည္း လံုးဝန္းျမဲ လံုးဝန္းေနမွာပင္ ျဖစ္သည္။ အရာ အားလံုးသည္ သူ႕ဘာသာသူ လည္ပတ္ေနမည္သာ။

ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘာကိုမ်ား မက္မက္စြက္စြက္ ဖက္တြယ္ထားရမွာလဲ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အတြက္ အေရးႀကီးဆံုး အရာက ဘယ္အရာ ျဖစ္မလဲ။ တိုေတာင္းလြန္းတဲ့ လူ႕ဘဝ သက္တမ္းမွာ ဟိုလူ႕ကို မုန္းလို႔၊ ဟို အဖြဲ႔ကို အျမင္ကပ္လို႔၊ ဒီလူကျဖင့္ ငါ့ဆႏၵကို မလိုက္ေလ်ာလို႔၊ သူကေတာ့ ငါတို႔ အဖြဲ႕က မဟုတ္လို႔ စသျဖင့္ ကြဲျပားကာ ပူပူေလာင္ေလာင္ ေနသြားရင္ ဘာအက်ိဳးရွိမွာ လဲဗ်ာ။

ကြ်န္ေတာ္ သေဘာက်တဲ့ ေဖ့စ္ဘုတ္ ေပၚက စာသားေလးေတြနဲ႕ အဆံုးသတ္ခ်င္ပါတယ္။ ဘယ္သူေရးမွန္းေတာ့ မမွတ္မိေတာ့ပါဘူး ဗ်ာ။ စာသားေတြက ၾကမ္းတမ္းေနေပမဲ့ အဓိပၸာယ္ေလးကို သေဘာေပါက္ ေနေတာ့ မေမ့ေတာ့တဲ့ သေဘာေပါ့ ခင္ဗ်ာ။

သင့္ကို သင္ …… မရွိ မျဖစ္ ဟု မထင္လိုက္ပါနဲ႔။ သင္ မရွိဘဲ ျဖစ္သြားတာေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ သင္ မရွိလွ်င္ မျဖစ္တဲ့ ေနရာ တစ္ခုေတာ့ ရွိပါတယ္။ အဲဒါ သခၤ်ဳ ိင္း ကုန္း ပါ။


So many thanks for reading and visiting my blog.

Have a good day to all steemians!

@aggamun

To play drugwars : https://staging.drugwars.io/#!/ref/@aggamun

To play steemmonsters : https://steemmonsters.com?ref=aggamun

To play Magicdice : https://magic-dice.com/?ref=aggamun

To play moonSTEEM : https://www.moonsteem.com/?ref=aggamun

My bounty post for this week : https://steemit.com/community/@aggamun/together-with-you-steembounty-thng-esny-nyaa-thng-wng-atu-week-15-aggamunPosted from my blog with SteemPress : http://steemhosting.com/aggamun/?p=59
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

ငါ အဟုတ္ထင္ၿပီး ငါ လုပ္ေနတာ ငါမွ ငါ

Posted using Partiko Android

·

မွန္လိုက္တာဗ်။ အဲဒါကို ေမ့ ေမ့ ေနတတ္လို႔ သတိထား ေနရတယ္ဗ်ိဳ႕။ တစ္ပါးသူကို လည္း သတိေပးရင္းေပါ့

Posted using Partiko Android

ကိုယ္​မွ ကိုယ္​😄

Posted using Partiko Android

Congratulations @aggamun! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published a post every day of the week

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

Are you a DrugWars early adopter? Benvenuto in famiglia!

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!


ပိုစ့္ေရြးခ်ယ္ေပးသူမ်ား၏ Curation Collective Discord community ရိွ ျမန္မာ ေရြးခ်ယ္ေပးသူ ခ်န္နယ္တြင့္ မွ်ေဝထားေသာ အထက္ပါပိုစ့္ကို @C-Squared အဖဲြ့အစည္းအေကာင့္မွ ကိုယ္တိုင္စိစစ္ေရြးခ်ယ္ျပီးေနာက္ မဲေပးျခင္းနွင့္ မွ်ေဝေပးျခင္းမ်ား ျပုလုပ္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။
This post was shared in the #burmese-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here