Wie weet prikken we met Blockchain door een aantal paradoxen heen de komende jaren!

in #blockchain6 years ago

Vandaag verscheen een artikel over mijn werk in het AD, door Rob van Elewout.

Mocht je geïnteresseerd zijn in nadere context rondom Blockchain, zie hierbij het resultaat mijnerzijds , met een leestijd van +/- 5 minuten.

Vandaag: de 39-jarige Mahir Özdemir uit Rotterdam bij het Douwe Egberts Café bij Rotterdam Centraal.

Fijn dat ik mag storen, waar ben je mee bezig?

Ik geef cursussen over Blockchain Organiseren. Weinig mensen hebben het idee wat je er wel en niet mee kan. Daarnaast initieer en organiseer ik greenfield projecten in verschillende teams.

Ook adviseer ik startende en snel schalende bedrijven en instellingen om de ambitie en strategie met een effectieve organisatie waar te maken.

“Business en Organazation development” genoemd. Hierbij put ik o.a. uit 15 jaar sales en management ervaring. Zie www. avage.nl , waarbij ‘Avage’ vrij vertaald vanuit het Estisch betekend “los problemen op, open mogelijkheden,”

Als je op het dagelijks Blockchain nieuws afgaat lijkt de volgende kans die we als samenleving hebben een “change of medium instead of less medium” te gaan worden.

Gelukkig zijn er in Nederland verschillende publiek private kennis hubs, stichtingen (Weconomics Foundation), waardoor verschillende disciplines kunnen experimenteren met Blockchain Technologie als organisatie hulpmiddel.

Kan je uitleggen wat blockchain precies is?

Het is een organisatievorm waarbij je zo min mogelijk tussenlagen gebruikt die geen functie of nut hebben. Waarbij transacties onveranderbaar worden vastgelegd in een gedeeld ( gedistribueerd) informatie netwerk.

Je gaat niet meer uit van het bedrijf als eenheid van denken, maar van mensen. Waarbij je uitgaat van eerst samenwerken en dan concurreren.

Stel dat tien bedrijven in een zelfde branche met een vergelijkbare dienst actief zijn. Op dit moment zijn we zo geconditioneerd dat alle bedrijven met individuele IT systemen werken (denk aan contact en info uitwisseling en met leveranciers, klanten, werknemers).

Dankzij Blokchain Technologie kunnen we op hygiëne processen samenwerken, waardoor we als geheel uitgaande van de abstractie “ik ben omdat wij zijn / apart together”. tegen lagere kosten transacties (vraag en aanbod) kunnen organiseren.

In belofte kan Blockchain Organiseren de productiviteits en vertrouwens paradox doorbreken. Na jaren lange welvaart en groei, wat ons als samenleving ook veel goeds gebracht heeft, voelt het alsof we meer in verbinding willen staan, baserende op connecties met vrienden, familie, kennissen en collega’s.

Dat we niet langer alles op de automatische neo liberale piloot willen uitbesteden, denk aan zorg voor onze ouderen , kinderopvang. Hiervoor is wel tijd nodig! Blockchain Organiseren kan hierin een rol gaan spelen, doordat we minder tijd kwijt zijn doordat we slimmer samenwerken ontstaat er een surplus tijd. Deze kunnen we hopelijk inzetten voor meer menselijke , nuttige waarde overdracht (zorg en opvoeding).

Dus daar ben je nu ook mee bezig, gerelateerd aan projecten?

Ik kan een voorbeeldproject noemen waar ik momenteel richting aan geef.

Er zijn ruim anderhalf miljoen eenmanszaken in Nederland. In 2017 groeide deze groep werkenden weer met dubbele cijfers.

De opdrachten haal je vaak binnen door je eigen netwerk op basis van je reputatie, je trackrecord, je netwerk. Daarnaast zijn er in Nederland een aantal dominante bemiddelaars van tijdelijke opdrachten. In feite organiseren ze als digitale tussenpersoon vertrouwen , waar een bepaalde vergoeding tegenover staat.

Door vanuit de “peer to peer / mens tot mens gedachte”, na te denken over dit tijdelijke arbeidsbemiddeling proces kan je een centrale, relatief machtige intermediair in de toekomst vervangen door een protocol (smart contract).

Met Blockchain Technologie kan je track records , transacties laten valideren door deelnemers aan het netwerk. Zo kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers direct zien wat iemand in huis heeft, en hierop vertrouwen.

Dus zonder daar een derde persoon of bedrijf (met kosten van dien) voor in te schakelen.

Zijn er lezers, die denken waarde te kunnen en willen toevoegen aan dit project, neem gerust contact op via [email protected]

Aangaande de toekomst van Blockchain technologie zit de crux de komende jaren met name in het volgende denk ik : Op dit moment lijkt de validering zodra er een wereldwijde schaal vereist is een relatief kostbare, tijdrovende zaak.

De grootste Blockchain Waarde netwerken werken momenteel met het “Proof of Work Concept”, en gebruiken het digitale mijnen op basis van CPU (stroom) power om transacties te valideren.

Gelukkig zijn er verschillende academisch onderbouwde experimenten gaande die zich meer richten op het “Proof of stake” , zodat niet iedere deelnemer altijd alles moet valideren.

Maar bijvoorbeeld een onkraakbare steekproefsgewijze manier van valideren mogelijk wordt. Op deze manier kunnen Blockchain Technieken ( Distributed Ledger Technologies) helpen op grotere schaal transacties vast te leggen tegen lagere kosten in vergelijking met huidige intermediairs. Denk ook aan de mate van toegevoegde waarde van HR en financiële intermediairs in de huidige sociaal economische orde.

Als het schalings vraagstuk zonder tekort te doen aan de basisprincipes van Blockchain opgelost kan worden, ontstaat er een realistisch alternatief dankzij Blockchain Organisaties.

Het lijkt me dat we vanuit Nederland voldoende use-cases, kennis en labervaring willen creëren, zodat we richting kunnen geven i.p.v. op termijn Blockchain systemen moeten inkopen.

Trouwens een conclusie van de de Finse socioloog Ekso Kilpi waar ik aan moet denken in relatie tot het motief van dit interview

“The firm of the future may be ten million people working together for ten minutes.

Fascinerend wereldje...

,,Dat is het zeker. Er komen een hoop maatschappelijke vraagstukken op ons af. Blockchain kan als we verstandig te werk gaan samen een fundamenteel nieuwe organisatie vorm faciliteren.

Van efficiënter samenwerken tot het vroegtijdig ontdekken van nepnieuws en privacy schendingen. De potentie is enorm, tegelijkertijd is er nog veel gedrags, design, cryptografie en codeer werk aan de winkel. Dit proces kan nog jaren duren, denk aan de opkomst van het eerste internet (Arpanet in 1969) tot nu , met onze mobiele hand PC’s in 2018.

En dit is je kantoor?

,,Soms wel. Het is een ideale locatie. Ons kind gaat hier vlakbij naar school, de koffie is er redelijk, prettige ruimtes voor overleg of juist individueel werk en leidend er liggen een aantal kranten die ik graag lees. Ik heb de luxe nog geen kantoor nodig te hebbenAD interview 29 5 2018.jpeg

Sort:  

Congratulations @ozdemirmahir! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Do not miss the last post from @steemitboard:

Carnival Challenge - Collect badge and win 5 STEEM
Vote for @Steemitboard as a witness and get one more award and increased upvotes!

Congratulations @ozdemirmahir! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Use your witness votes and get the Community Badge
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68564.31
ETH 3859.20
USDT 1.00
SBD 3.65