Kukuli

in barn •  3 months ago  (edited)

Den består av två små barn och ett apa lag, och de vildaste låtarna i sinneblåsa inhemsk produktion. Jag vet inte om det sänds på tv. Händelserna är vanligtvis apa kukuli för att göra ett nonsensiskt arbete, för att vara extremt smutsig. hon utvecklar sig på rättens lärande av dessa två små pojkar som sjunger till henne.

En separat paragraf bör öppnas för låtarna, eftersom de små bönerna mellan den gudomliga gruppen och den melodiska strukturs dualitet helt avgick från orgel som stjäl den elektroniska timbreen med våra örons låtar, är definitivt fångade och "Gud, jag har lämnat mitt barn exponerat!" Det är illa.

Apen som sjunger låten som kom denna sommar när min son lyssnade idag med sin mun öppna tills kvällen.
Hon vandrade i vårt språk väl.
vinter kom den sång som de gör.

"Det här är ett ögonblick av livet. Det är precis ögonblicket. Missa inte det!"

bah bah Hele Hele pice är carpe diemc. Livet är ett ögonblick, det är just nu, är det? eller livets liv? Vilka barn gör det? va? imperialistiska zionistiska ateisten. var är myndigheterna !!! ???

visuell källa: eba.gov.tr

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by carton from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @carton! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 250 upvotes. Your next target is to reach 500 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

3 years on Steem - The distribution of commemorative badges has begun!
Happy Birthday! The Steem blockchain is running for 3 years.
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Hello @carton! This is a friendly reminder that you can download Partiko today and start earning Steem easier than ever before!

Partiko is a fast and beautiful mobile app for Steem. You can login using your Steem account, browse, post, comment and upvote easily on your phone!

You can even earn up to 3,000 Partiko Points per day, and easily convert them into Steem token!

Download Partiko now using the link below to receive 1000 Points as bonus right away!

https://partiko.app/referral/partiko