Υφυπουργός συναίνεση Sagaing Υπαινίσσεται να παραιτηθεί

in #artzone4 years ago

Naypyidaw, 31 Μαΐου

Ο υπουργός Myat Kyaw Sagaing
Έφυγε εθελοντικά παραιτήθηκαν οικειοθελώς.

Η κυβέρνηση και η παραίτηση του γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου
Στο πρώτο διάλειμμα.

MOI θέλει εθελοντική παραίτηση του
Έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί, Χθες κατά την ημερομηνία του Υπουργείου Εσωτερικών
Επιτρέπεται να δεχτεί.

Sagaing τον υπουργό να παραιτηθεί
Sagaing κυβέρνησης ο υπουργός Ανάπτυξης U Myint Kyi
Επιβεβαιώθηκε.

Myat Kyaw Kyaw, πρώην εσωτερικό δεύτερο υπουργείου ရုံးအဖွဲ့မှူး
Στη συνέχεια, ο πρώην γραμματέας των κυβερνητικών καθηκόντων Ρανγκούν
.

Sort:  

To get upvote from @wafrica, the post needs at least 300 characters! Please describe your work in detail ;-)

To get upvote from @artzone, the post needs at least 108 characters! We understand great art speaks for itself, so we kept the word count low

Congratulations @phyokyawaung! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard!


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

@phyokyawaung you were flagged by a worthless gang of trolls, so, I gave you an upvote to counteract it! Enjoy!!

Congratulations @phyokyawaung! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @phyokyawaung! You received a personal award!

1 Year on Steemit

Click here to view your Board of Honor

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @phyokyawaung! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 3000 upvotes. Your next target is to reach 4000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Christmas Challenge - The party continues

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @phyokyawaung! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

What language is this?

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 19950.69
ETH 1127.15
USDT 1.00
SBD 2.91