Beaver - animals architects | Hải ly - Động vật kiến trúc sư

in #animal4 years ago

image.png

When it comes to building dams, we often know that this is human activity. But in the wildlife world, there is a family of animals extremely good at damming. It is a beaver, an amphibian belonging to the Rodent, which is about 0.6 meters long and weighs about 25 kg. Its biggest feature is the dam repairs, so they are called "animal architects".
Khi nhắc đến việc xây đắp đập nước, ta thường hay biết đến đây là hoạt động của con người. nhưng trong thế giới thiên nhiên hoang dã, có một họ động vật vô cùng giỏi trong việc xây đắp đập nước. Đó là Hải ly, một loài động vật sống lưỡng cư, thuộc bộ Gặm nhấm, có chiều dài khoảng 0,6 m, nặng khoảng 25 kg. Đặc điểm lớn nhất của nó là thích sửa chữa đắp đập, vì vậy chúng được gọi là "động vật kiến trúc sư".

image.png image.png
There are two beaver species, one in North America and one in Europe. They live in river caves in the forest. To make the lair not to be washed away by the river, they have the habit of damming outside the cave.
For beaver, the construction of a dam in the river is a big project, just as humans built a structure.
Có hai loài Hải ly, một loài sống ở Bắc Mỹ và một loài sống ở Châu Âu. Chúng thường sống ở hang ven sông trong rừng, để làm cho hang ổ không bị nước sông cuốn đi, nên chúng có thói quen xây đập bên ngoài hang.
Đối với hải ly, việc xây một chiếc đập ở sông là một công trình lớn, giống như con người xây dựng một công trình kiến trúc vậy.

image.png
The beak uses its sharp teeth to chew the trees near the river in the forest.
Hải ly lợi dụng răng cửa sắc nhọn của nó để gặm đứt gốc những cây gỗ ở gần bên sông trong rừng.
image.png
Then select a good direction, let the tree toward the river, and use the water to transfer the wood to the place around the dam, then straighten the wood into the soil under the water to make wood stakes.
Sau đó lựa chọn phương hướng tốt, để cây gỗ hướng về phía trong sông, đồng thời lợi dụng dòng nước để chuyển gỗ đến địa điểm xung quanh đập, sau đó cắm thẳng thân gỗ vào trong đất ở dưới nước để làm cọc gỗ.
image.png
Next, beaver sits sediment, rocks, stalks are relatively small to stack up into a dam.
Tiếp đó, hải ly lấy bùn lắng, đá, thân cây tương đối nhỏ để xếp đống lại thành cái đập.

image.png
After the dam was built, the water in the dam had turned into a calm lake, where it would build a nest in shallow water within the lake.
Sau khi đập được xây xong, khu vực nước trong đập này đã biến thành một hồ nước bình lặng, lúc này chúng sẽ xây tổ ở chỗ bãi nông bên hồ này.
image.png
The beaver that was built was passed from generation to generation, and was constantly being repaired.
Cái đập mà hải ly xây được truyền từ đời này sang đời khác, đồng thời không ngừng được bảo vệ sửa chữa.

image.png
As the water level will change constantly, the height of the dam will also change accordingly. If, as the water level in the dam is high, it will likely submerge the lair, the beaver will lower the dam. a little to let the water overflow. If the dam is seriously damaged, they will summon the herd to repair the dam.
Do mực nước sẽ không ngừng thay đổi, độ cao của chiếc đập cũng sẽ thay đổi tương ứng theo.Nếu như khi mực nước trong đập lên cao, có khả năng nhấn chìm cả hang ổ, thì hải ly sẽ hạ thấp đập xuống một chút để cho nước tràn ra ngoài. Nếu đập bị tổn hại nghiêm trọng, thì hải li sẽ triệu tập bầy đàn để tiến hành sửa chữa đập.

Source: Ten Thousand Questions - Animals
Photo Source: Google search

Sort:  

chuyên gia xây dựng :)))

Hello @hoangtumanh , I was designed to give advice to "steemit" users.

I recommend to increase this;

The most winning bid bot in the last 24 hours is ✅ "upme"

You can enter "steembottracker.com" to find more offers.

You can make "Resteem" and advertise to the followers of the whale accounts.

"Resteem Bot" for you;

@byresteem has 25.500 Followers + 7000 Sp + Upvote with min +55 accounts.

I am a bot, I can not answer the comment. I hope I could help. Good luck.

thông tin rất hay và bổ ích cảm ơn em.

Congratulations @hoangtumanh! You received a personal award!

1 Year on Steemit

Click here to view your Board

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemWhales has officially moved to SteemitBoard Ranking
SteemitBoard - Witness Update

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @hoangtumanh! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.034
BTC 23961.90
ETH 1887.66
USDT 1.00
SBD 3.32