60 minutes activity raport... chasing after "the rabbit"

in #actifit2 years ago

1.jpg

Today's my #60minutes activity I spent mostly on running, the rest of the time was walking to & from the gym. When I left office, all the way to the gym I was wondering if I would gather the power to go outside for a run. All because of the strong cold wind I had to face when walking. But in front of the hall I meet a friend who was just starting his workout, so I was confident that I could do it too. I started quite calmly, but about the first kilometer I saw a runner about 200 meters ahead. In my head the desire to compete switched on, so I chased after her. About the third kilometer I caught up with her and passed, I ran to the end of the road and she took a shortcut, so the fun started again, only this time her lead was much bigger. I chased this "rabbit" until the very end of the training, and managed to catch up with her a few meters before the end.

POL Dzisiejsze 60 minut aktywności w większości poświeciłem na bieganie, resztę czasu na dojście i powrót z siłowni. Jak wyszedłem z pracy to przez całą drogę na halę sportową zastanawiałem się czy zbiorę w sobie moc, żeby wyjść pobiegać na zewnątrz. Wszystko przez silny zimny wiatr, z którym musiałem się mierzyć idąc. Ale przed halą spokałem kolegę, który akurat ruszał na trasę, więc utwierdziłem się wprzekonaniu, że również dam radę. Zacząłem dość spokojnie, ale około pierwszego kilometra zobaczyłem około 200 metrów przed sobą biegaczkę. W głowie załączyła się chęć rywalizacji, więc ruszyłem za nią w pogoń. Około trzeciego kilometra ją dogoniłem i minąłem, ale ja pobiegłem do końca drogi, a ona skręciła na skróty, więc zabawa zaczęła się na nowo, tylko tym razem jej przewaga była o wiele większa. Goniłem, więc tego "króliczka" do samego końca treningu, udało się ją dogonić kilka metrów przed końcem.

4.JPG

2.JPG

3.JPG

screenshotwww.strava.com2020.02.1818_26_19.png

screenshotwww.strava.com2020.02.1818_26_36.png


My 2020 goals:

SportGoalDone%
Walking2000 km156,33 km7,82 %
Cycling2500 km91,84 km3,67 %
Running1500 km142,48 km (6,60km)9,06 %


screenshotdocs.google.com2020.02.1816_59_56.png


It was my Actifit Report #543 Don't stop me now! Keep going!12052
Jogging, Running, Walking

Sort:  

Thanks for being an exceptional member of the @runningproject initiative.
More information about following this link
Keep on running!

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 235.694 AFIT tokens for your effort in reaching 12052 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 22.67% upvote via @actifit account. 19.78% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 20 AFIT tokens !
The following boosts were applied to your post:

Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
+ 5 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
+ 10 % AFIT
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Sports Drink - L1
+ 3 % SPORTS
Sports Drink - L2
+ 4.5 % SPORTS
Sports Drink - L3
+ 6 % SPORTS
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Boosts increased your AFIT earnings by 164.9240 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Congratulations @browery! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Valentine's day challenge - Give a badge to your beloved!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.67
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57413.86
ETH 4603.47
BNB 622.36
SBD 7.25