Hewan Ternak - Weekly Photography Challenge #4

in #zzan4 years ago

IMG_20200503_111006.jpg

Selamat sore steemians, salam bahagia selalu. Hewan ternak ini bukan milik saya tapi milik tetangga saya. Ia sudah sangat mengerti dalam berternak lembu. Lembu yang ia pelihara bukan miliknya sendiri tapi orang lain yang menitipkan padanya.

Ketika saya mengambil gambar, lembu belum dilepaskan didalam kandangnya. Lembu lagi menikmati tidurnya disamping api unggun. Lembu tidak menghiraukan kedatangan saya. Saya mencoba mengambil beberapa gambar.

IMG_20200503_111115.jpg

IMG_20200503_111217.jpg

Ada dua ekor lembu di dalam kandang yang satu jantan dan satu betina. Lembu besar berkelamin betina dan lembu kecil berkelamin jantan.

Menurut yang saya ketahui keuntungan dari lembu hasilnya akan dibagi dua setelah dikembalikan modal dari harga lembu. Kebiasaan lembu akan dijual dihari megang. Apakah itu megang puasa atau megang dua hari raya. Dimasa itu harga lembu akan naik secara signifikan.

IMG_20200503_111040.jpg

IMG_20200503_111149.jpg

IMG_20200503_111253.jpg

IMG_20200503_111434.jpg

Thanks
Salam @ngieng

Sort:  

Thank you for taking part in the Steem Diary Challenge.

Keep following @steemitblog for new challenges every week.

The Steemit Team

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 59876.72
ETH 3191.77
USDT 1.00
SBD 2.43