Hỏi trời

in vn •  5 months ago

..HỎI TRỜI...!!


Trời cho quen, sao nỡ không se duyên
Cho nơi đỗ, mà cấm thuyền cập bến
Cho được thấy, mà ngăn không cho đến
Cho môi hồng, còn giấu giếm nụ hôn...
...Anh đã lấy, của em mất phần hồn
Đem đi mất, những trí khôn còn lại
Những mảnh tình, lâu nay để vương vãi
Những nỗi buồn, dầu dãi giữa phong sương...
...Anh của em, tính tình trầm lặng
Như đồng nội, lúa ngát hương mùa gặt
Như trăng rằm, giữa trời thu trong vắt
Như hoàng hôn, tím ngắt chiều mộng mơ...
image.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hi @huyenmy
As a follower of @haccolong this post has been randomly selected and upvoted by @hoaithu's Curation Trail with 14upvotes
This is random free upvote daily when you follow @haccolong
(If you check if you have followed, please wait 5 seconds, usually you have already followed so you get this upvote)
Check my blog to get the best service for you.

Congratulations @huyenmy! You received a personal award!

1 Year on Steemit

Click here to view your Board

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!