[Giá như tôi biết sớm hơn] Hold Steem Power!steemCreated with Sketch.

in vn •  last month  (edited)

Steem blockchain là một nền tảng đầy triển vọng. Dù không thể nhiều daap bằng Etherum như ứng dụng Steem cũng rất phát triển.

Ứng dụng blockchain steem chủ yếu là về mạng xã hội, chúng ta đã có Steemit (tương tụ Medium), Busy (tương tự Facebook), Dlike (tương tự Reddit), Dtube (tương tụ Youtube) và biết đâu trong tương lai chúng ta sẽ có những mạng xã hội tương tự Quora hay Pinterest. Rất nhiều tiềm năng để phát triển.

Ngoài tiềm năng nên giá, nếu bạn hold SP, bạn còn nhận lãi suất khoảng 1,9%/năm và đang giảm dần.

Giữ càng nhiều SP càng giúp bạn có nhiều khả năng tăng phần thưởng giám tuyển (curator). Để kiếm phần thưởng giám tuyển không khó lắm. Bạn chỉ cần up vote cho người khác. Để gia tăng phần thưởng giám tuyển, bạn nên chọn up vote từ sớm (nhưng không sớm hơn 3') cho những bài viết chất lượng. Mỗi lần vote sẽ làm giảm giá trị vote của bạn nên bạ n chỉ nên ưu tiên vote cho bài viết có chất lượng cao.

Giống như là có lợi ích kép từ việc hold SP vậy. Tôi sẽ hold to die.

Cảm ơn bạn đã đọc.

Posted using Partiko Android

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Chúc mừng @hhiep, bạn đã nhận được một upvote. Tôi là con bot của cộng đồng Việt Nam trên Steemit. Tôi được tạo ra bởi nhân chứng @quochuy và được uỷ quyền, tín nhiệm bởi các thành viên Việt Nam, hôm nay tôi vote cho bài của bạn để ủng hộ bạn. Tôi hi vọng sẽ được thấy nhiều bài viết hay từ bạn.

Để phát triển và ủng hộ con bot, xin bạn hãy dành ít thời gian upvote comment này.

Chúc bạn vui vẻ, và hẹn gặp lại một ngày gần đây.

làm marketing quá yếu là nhược điểm của steem

Posted using Partiko iOS

Thank you so much for being an awesome Partiko user! You have received a 8.16% upvote from us for your 1001 Partiko Points! Together, let's change the world!

Congratulations @hhiep! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 500 upvotes. Your next target is to reach 600 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!