Sort:  

Teşekkür ederim. Biraz yoğunlutan dolayı odaklanamıyordum. Şu an hem yazıyorum hem de video çekebiliyorum :)

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.041
BTC 36963.57
ETH 2400.91
USDT 1.00
SBD 3.99