5 Soruda Utopian.io Nedir?

in utopian-io •  2 years ago  (edited)

• What is Utopian.io?
• What is Open Source
• What categories can I contribute with Utopian.io?
• What are the rules to be followed in Utopian.io?
• How does the approval process work?

Herkese Merhabalar!
Bu yazımda 5 soru ile Utopian.io'nun ne olduğunu açıklamaya çalışacağım.

Utopian.io Nedir?

Açık Kaynak(Open Source) projelere özgün bir şekilde katkı sağlayanları, katkılarının içeriğine ve kalitesine göre ödüllendiren bir platformdur.

Açık Kaynaklı Proje Nedir?

Açık kaynaklı projeler, kodlarının herkese açık olduğu yazılımlardır. Kullanıcılar istedikleri zaman bu kodlara erişip, istedikleri gibi değiştirme imkânına sahipler.

Utopian.io İle Hangi Kategorilere Katkı Sağlayabilirim?

Utopian.io ile katkı sağlayabileceğimiz 12 tane kategori var. Bunlar;
 Suggestion (Öneri)
 Sub-Project (Alt Proje)
 Development (Geliştirme)
 Bug Hunting (Bug yakalama)
 Translations (Çeviri)
 Graphics (Grafik)
 Analysis (Analiz)
 Visibility (Görünürlük)
 Documentation (Dosyalandırma)
 Tutorial (Ders)
 Video Tutorial (Video ders)
 Copywriting (Metin Yazarlığı)

Utopian.İo’da Uyulması Gereken Kurallar Nelerdir?

 Hakkında katkı sağladığımız proje Açık Kaynak olmalı.
 Katkımızın ilgili olduğu proje, açık kaynak projelerinin saklandığı platform olan Github'da yer almalı.
 Yapılan katkının ait olduğu kategori seçimi doğru yapılmalı.
 Katkı amacıyla ürettiğimiz içerik anlaşılabilir ve ayrıntılı olmalı.
 Katkı daha önce herhangi bir platformda paylaşılmamış olmalı.
 Ayrıca her kategorinin kendine özgü bazı özel kuralları vardır. Örneğin katkımın ait olduğu Tutorial kategorisinin kuralları bu şekilde;

Katkının Onaylanma Süreci Nasıl İşliyor?

Katkı amacıyla ürettiğimiz içerik hemen onaylanmıyor. Bu yönüyle biraz sabır gerektiren bir süreç. Katkımız yetkililer tarafından 24-48 saatlik bir süre içerisinde kontrol ediliyor. Kontrol edildikten sonra onay süreci başlıyor. Eğer kurallara uygun ve özgün bir içerik oluşturmuşsak bu katkımız Ütopian.io moderatörleri tarafından bazı parametrelere göre belirli bir yüzde ile oylanır yada oylanması için yapılması gereken değişiklikler tarafımıza iletilir. Aldığımız oy yüzdesine göre de içeriğimiz ödüllendirilir.

      Umarım yardımcı olmuşumdur, şimdilik hoşça kalın.Posted on Utopian.io - Rewarding Open Source Contributors

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by teknolog from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews/crimsonclad, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows and creating a social network. Please find us in the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP. Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Your contribution cannot be approved because it is a duplicate. It is very similar to a contribution that was already accepted here.

You can contact us on Discord.
[utopian-moderator]

This post has received a 0.97 % upvote from @boomerang thanks to: @teknolog

@boomerang distributes 100% of the SBD and up to 80% of the Curation Rewards to STEEM POWER Delegators. If you want to bid for votes or want to delegate SP please read the @boomerang whitepaper.

This wonderful post has received a mrswhale 8.62% upvote from @mrswhale.Be sure to vote for witnesses at https://steemit.com/~witnesses

You got a 3.42% upvote from @upme thanks to @teknolog!

This post was upvoted and resteemed by @resteemr!
Thank you for using and supporting @resteemr


@resteemr is a low price resteem service.
Check what @resteemr can do for you. Introduction of resteemr.