Maging isang Caster ng HoboDAO at Kumita sa pag-curate!

in #ulogs2 years ago (edited)

Maging isang Caster ng HoboDAO at Kumita sa pag-curate!


Gusto mo ba ang ideya na kumikita habang natututo ka? Maaari kang maging isang Caster sa HoboDAO at magsimulang tulungan ang HOBODAO sa pag-curate sa aming regular na sistema sa Contest Submission.

Nais naming tumanggap ng 20+ na katao upang sumali sa HoboDAO bilang isang Caster. Kapag ikaw ay nagtatrabaho sa HoboDAO ikaw' y makakatanggap ng HOOT na token, na kung saan ay hindi maipapalit at eksklusibo lamang para sa mga operator ng DAO (decentralized autonomous organization). Ang HOOT token, na tanging token lamang ng mga Operator ng HOBODAO ay nauubos na token at hindi nabibili o naipapalit subalit nauubos sa pamamagitan ng pag padala nito sa @hobodao para makatanggap ng upvote sa pagitan ng 100%-90% na lakas sa pagboto.

Ang token na ito, ay ginagamit para paganahin ang desentralisadong likas na katangian ng HoboDAO sa pamamagitan ng paglikha ng eksklusibong programa sa insentibo para sa mga operator ng DAO. Hindi mo mabibili ang HOOT, at maaari kang ma blacklist kung ipapalit mo ito. Maaari mo lamang kitaain at iburn ang mga HOOT token para nakakuha ng suportang curation mula sa HoboDAO.

Ang HoboDAO ay isang parte ng kilusan na nakatutok lamang sa paggagantimpala sa mga makalidad na nilalaman. Kaya naman, ang HOOT ay ginagamit para sa mga ilang pangangailangan. ang HOOT ay maaaring gamitin para makatanggap ng gantimpalang curation mula sa mga post, hindi sa mga komento. Ang isang lathala ay dapat na hindi bababa sa 400 na mga salita o mas marami pa o may di bababa sa tatlong mga imahe na orihinal at hindi nanggaling mula sa binayadan o libreng photo stock website. Ang nilalaman ay maaaring isang naka-embed na video o isang link patungo sa ibang site, subalit dapat na ikaw ang may-ari ng naturang nilalaman.

Ang pinakang layunin ng HOOT ay upang mapigilan ang anumang potensyal na korapsyon sa loob ng HoboDAO sa pamamagitan ng paghiwalay ng sistema sa paggagantimpala para sa mga aktibong kalahok sa DAO at sa mga gumagawa ng mga nilalaman na papasok sa mga patimpalak.

Ano nga ba ang ginagawa ng isang Caster?


Maraming tao sa steemit ang pamilyar na sa Curie, na isa sa mga naggagandahang proyekto sa steem. Kami ay medyo naiiba, subalit may mga pagkakapareho. Ang aming mga gumaganang operasyon ay may mga pagkakatulad din sa mga serbisyo sa curation ng bot, maliban sa kami ay human-powered na mga curator na naka tuon sa pagpili ng mga pinakamahusay na kalidad ng isang akda na isinumite sa @hobodao para sa mga gantimpala.

Tulad sa mga serbisyo ng bot, kinakailangan namin ang may-akda ng post o ng isang sponsor ng may-akda ng post na isumite ang kanilang nilalaman sa amin. Kapag ikaw ay gagamit ng mga serbisyo ng bot, ikaw ay karaniwang nagpapadala ng tiyak na halaga ng STEEM o SBD at inilalagay ang web address ng iyong steem blog sa lugar ng memo bilang isang transaksyon.

Kami ay hindi isang serbisyo ng bot at hindi namin icu-curate lahat ng isusumite sa amin, ang gagantimpalaan lang namin ay mga kalidad na nilalaman at pipili lamang kami ng lima para gantimpalaan. Gayunpaman, ang sistema sa pagsusumite sa patimpalak namin ay gumagamit ng parehong teknik na ginagawa din ng mga serbisyo ng bot sa pamamagitan ng mga transaksyon sa blockchain.

Imbis na STEEM o SBD ang gagamitin, mayroon kaming utility token na tinatawag na Hobo Token o HBO. Kapag ang isang May-akda o isang sponsor ng may-akda ay nais magsumite ng Steem post para sa entry sa aming regular na patimpalak, sila ay magpapadala lamang ng 500HBO sa @hobodao na may tamang address sa lugar ng memo at susuriin ito ng Caster at paguusapan nila kung ito ba ay dapat na mapunta sa nangungunang lima(5) o hindi.

Source: Pixabay

Ang pamumuhay bilang isang Caster


Isipin mo kung maari kang maging isang self-employed na editor ng nilalaman sa iyong sariling bahay, magsusuri ng mga nilalaman at magdedesisyon kung alin ba ang dapat na tanggapin. Iyan ang ilan sa mga ideya bilang isang Caster, ang aming lakas-paggawa sa pag-curate ng mga nilalaman. Bilang isang grupo, sila ay pinagkakatiwalaan sa awtoridad sa pag-post at pag-upvote ng curating account na @hobo.media.

Ang mga Caster ay may responsibilidad na suriin ang mga isinumiting post sa loob lamang ng itinakdang oras, at talakayin ang mga mananalong top 5 na post sa ibang mga Caster at demokratikang pipili ng top 5 na post. Saka nila papaganahin ang @hobo.media account at i-aakda ang mga mananalong kalahok sa naturang patimpalak, at i-uupvote at re-resteem ang akda ng mga nanalong may-akda.

Hindi namin sinasabing mababayadan mo ang iyong mga pagkakautang sa pag fu-full time bilang isang Caster, ngunit isang araw, Kung kailan ka lang pwede, sa mga libre mong oras, bakit hindi mo subukan ang trabaho bilang isang Caster?

Kagamitan ng Caster


Isa sa mga responsibilidad ng isa Caster ay ang patuloy na pag-antabay nito sa mga pagsususmite sa patimpalak na isinumite sa @hobodao. Upang magawa ito ang isang Caster ay maaring pumunta sa eksaktong Web address na ito: https://steem-engine.rocks/@hobodao

Sa address na ito, maaari mong makita lahat ng mga transaksyon sa parehong HOOT at HBO na ipinapadala sa @hobodao.

Ikinagagalak namin ang Pagsali mo sa HoboDAO!


Ang HoboDAO ay isang komunidad na mainit at lubos na tumatanggap, naghahangad na gumawa ng magandang bagay sa blockchain ng Steem. Mahal namin ang desentralisadong sistema, makalidad na nilalaman at ginagantimpalaan namin ang isang maayos na trabaho.

Maaari mo kaming kilalanin at tingnan kung nanaisin mo bang sumali sa DAO sa pamamagitan ng pag bisita sa aming chat area:

https://discord.gg/sgHyY6c - Ang Discord Server ng DAO

Maging isang Miner ng Hobo:

Mag-delegate ng 5 SP Dito sa HoboDCC (250 HBO kada buwan ang makukuha sa loob ng 9/2019)

Mag-delegate ng 50 SP Dito sa HoboDCC (2500 HBO kada buwan ang makukuha sa loob ng 9/2019)

Mag-delegate ng 100 SP Dito sa HoboDCC (5000 HBO kada buwan ang makukuha sa loob ng 9/2019)

Mag-delegate ng 200 SP Dito sa HoboDCC (10,000 HBO kada buwan ang makukuha sa loob ng 9/2019)

Mag-delegate ng 500 SP Dito sa HoboDCC (25000 HBO kada buwan ang makukuha sa loob ng 9/2019)

BASAHIN ANG ORIHINAL NA NILALAMAN SA SUMUSUNOD NA LINK
https://steemit.com/steemhunt/@hobo.media/become-a-hobodao-caster-and-earn-for-curating


Posted via Marlians.com
Sort:  

Congratulations @ruah! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 25000 upvotes. Your next target is to reach 30000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Hi, @ruah!

You just got a 0.01% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.

Congratulations @ruah! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard supports the SteemFest⁴ Travel Reimbursement Fund.
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!