You are viewing a single comment's thread from:

RE: #UlogHugot — Nang dahil sa Pagibig: Ako’y naging tanga.

in #ulog3 years ago

Tama ang iyong desisyon Ginoong @oscargabat na kumawala na sa rehas at puso'y tuluyan ng palayain sa alaala nang nakaraan. Ngunit pag ang puso mo'y tumibok uli, masasaktan ka pa rin dahil kakambal na ata ng pagmamahal ang sakit. Sabi nga nila, hindi ka totoong nagmamahal kung hindi ka masasaktan pero pag nangyari yun, magiging worth it naman lahat. Sana. (crossed fingers).

Iiwanan kita nang lyrics ng isang kanta na naging memorable din sa akin noon.. Thank You for the Broken Heart ni J-Rice ..

Everything I know about love
I learned from you, from you
And everything I know about pain
I learned from you, you
You were my only, you were my first
You showed me lonely, and you took me in when I was hurt
But the most important thing you ever gave me
Was the one that hurt the most

Sort:  

Sang ayon po ako sa inyong sinabi @jennybeans, ang pagibig ay kaakibat na nito ang pasakit. Ngunit nawa’y ang bakas ng lumipas ay iyong gamitin upang ika’y matuto at bumangon sa bigong pagibig. Nang sa ganun, hindi mo na ulit mararamdaman ang sakit na paulit ulit.👍

grabee comment mo sis isang post na haha
sobrang ubusan ng bangz to! haha

Coin Marketplace

STEEM 0.62
TRX 0.10
JST 0.093
BTC 49154.36
ETH 2212.77
BNB 480.20
SBD 5.30