Tutorial DTube for beginners: How to set up profile picture and channel art, upvoting, monetization, editing comments, resteeming, uploading videos, notifications / avatar, tło, lajki, edycja komentarzy, upload filmów, powiadomienia

in #tutorial6 years ago (edited)


Tutorial DTube for beginners: How to set up profile picture and channel art, upvoting, monetization, editing comments, resteeming, uploading videos, notifications / Tutorial DTube dla początkujących: Jak ustawić avatar i tło kanału, lajkowanie, zarabianie, udostępnianie, edycja komentarzy, przesyłanie filmów, powiadomienia
My second tutorial to the DTube. I worked on it for a few days. English translation may contain mistakes, because my English is not perfect, I will try to correct them later. List: / Mój drugi tutorial do DTuba. Pracowałem nad nim kilka dni. Tłumaczenie na język angielski może zawierać błędy, ponieważ mój angielski nie jest doskonały, postaram się je później poprawić. Spis:
0:00 set up profile picture and channel art / ustawienie avataru i tła kanału
2:00 upvoting and monetization / lajkowanie i zarabianie
03:18 resteeming / udostępnianie
03:36 editing comments / edytowanie komentarzy
04:57 uploading videos / przesyłanie filmów
06:52 notifications / powiadomienia


▶️ DTube
▶️ IPFS
Sort:  

My Polish and English subtitles disappeared from this videos :/ Perhaps I unnecessarily edited the data of this video on Steemit.
Moje polskie i angielskie napisy zniknęły do tego filmu :/ Może niepotrzebnie edytowałem to na Steemicie.

Najwyżej wgram ten film jeszcze raz.

Loading...

Film nie działa :C

Dzięki za informację, będę musiał zrobić reupload.

Congratulations @patryk1! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Are you a DrugWars early adopter? Benvenuto in famiglia!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.10
JST 0.032
BTC 43411.20
ETH 2334.09
USDT 1.00
SBD 5.08