Tula # 9: Lihim na Paghanga

in #tula3 years ago


image source


Lihim na Paghanga


Idol kung mataas at mataba,
Buhok niya kulot at mahaba,
Makintab niyang ngiti, mata’y kay laki,
Ngunit siya ang inspirasyon ko sa paglaki.


Manunulat ng tula, gumagawa ng kanta,
Dahil dito isa ka talagang makata,
Ako na’y isa sa iyong tagahanga,
Dahil sa iyong mga gawa, ako’y napahanga.


Ano ba ito, bakit ako natatakot sayo,
Natutulala’t nanginginid ang pusong ito,
Ito ba talaga ang mararamdaman…
Kaba ang iniidolo muna ang nakita mo?


Alam ko, na alam mo, at alam din ng lahat ng tao,
Na ako’y simpling batang, humahanga sayo,
Kahit di mo alam ang tunay na pangalan ko,
Ngunit sino nga lang ba ako,
Ako’y di hamak lang na tumitingala at tagahanga mo.image source

Sort:  

Congratulations @glyphzero! You have received a personal award!

1 Year on Steemit
Click on the badge to view your Board of Honor.

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @glyphzero! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard supports the SteemFest⁴ Travel Reimbursement Fund.
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!