Return to GR 131 (Day 9) / Návrat na GR131 (Den 9)

in #travel3 years ago

We woke up early in the morning, because we had an uncompromising climb to Teide National Park. We set out to reach a space observatory on the edge of Caldery. We chose the shortest way up. That is, the cycle path that led directly around the campsite. During the first hour we were 250 meters higher. Here we took a little break in the shelter.

Ráno jsme se vzbudili brzy, protože nás čekalo nekompromisní stoupání do národního parku Teide. Za cíl jsme si stanovili dojít k vesmírné observatoři, která leží na okraji Caldery. Zvolili jsme nejkratší cestu vzhůru. Tedy po cyklostezce, která vedla přímo kolem kempoviště. Během první hodiny jsme byli o 250 metrů výše. Zde jsme si dali malou přestávku v přístřešku.

IMG_20180124_102453.jpg

We were incredibly good and in the next two hours we appeared on the forest border at 2000 meters above sea level. All the time since the shelter we copied the hiking trail for cars. Somehow I did not understand that we have the average height of 250 meters per hour.

Šlo se nám neuvěřitelně dobře a za další dvě hodiny jsme se objevili na hranici lesa ve výšce 2000 metrů nad mořem. Veškerý čas od přístřešku jsme kopírovali turistickou stezku pro auta. Nějak jsem nechápal, že máme průměr 250 výškových metrů za hodinu.

_M4A2546.jpg

The temperature was very pleasant for the march, estimated at about 15 degrees Celsius. Even in the alpine semi-desert we were in. We left the hiking trail for cars at an altitude of 2150 meters and set out on the S-21 to the road. After which we continued to the Observatorio Astronomico Teide. On the road we usually met only cyclists and at one moment a luxury car from the first half of the 20th century passed by.

Teplota byla na pochod velmi příjemná, odhadem kolem 15 stupňů celsia. Dokonce i ve vysokohorské polopoušti ve které jsme se nacházeli. Turistickou stezku pro auta jsme opustili ve výšce 2150 metrů a vydali jsme se po stezce S-21 k silnici. Po které jsme pokračovali k Observatorio Astronomico Teide. Na silnici jsme většinou potkávali pouze cyklisty a v jednu chvíli kolem nás projel luxusní automobil z první poloviny 20. století.

IMG_20180124_140403.jpg

When we arrived at the observatory, we found that we could only get in after ordering. So we enjoyed the landscape and went further. The movement at 2300 meters was not so brisk, but we still felt great. We decided to try some hiking trail. We chose the S-20 trail when we found that it would be dark soon, so we were forced to find a place to sleep. That's why we found a road that looked unused and built a tent on it.

Když jsme došli k observatoři zjistili jsme, že se dovnitř dostaneme pouze po předchozím objednání. Tak jsme se pokochali krajinou a vyrazili dále. Pohyb ve 2300 metrech už nebyl tak svižný, ale pořád jsme se cítili výborně. Rozhodli jsme se zkusit projít nějakou turistickou stezku. Vybrali jsme si stezku S-20, když jsme zjistili, že za chvíli bude tma a tak jsme byli nuceni najít nějaké místo na spaní. Proto jsme našli cestu, která vypadala nepoužívaně a na ní jsme si postavili stan.

_M4A2578.jpg

All day we watched the clouds that rolled us from the west, hoping it would not snow at night. Fortunately, it was not snowing but it was freezing. The estimate was about -5 degrees. And I feel asleep at altitude so I didn't sleep much at night.

Celý den jsme sledovali mraky, které se nás od západu valili a doufali jsme že v noci nezačne sněžit. Naštěstí nesněžilo, ale dosti silně mrzlo. Odhadem bylo kolem -5 stupňů. A navíc se mi v nadmořské výšce špatně spí a tak jsem toho v noci moc nenaspal.

GR131_8.jpg
Map Day 8


GR131_1_8.jpg

This day we managed to cover a distance of 17.9 km and climb 1270 meters and spend the night at an altitude of 2300 meters.

Tento den se nám podařilo překonat vzdálenost 17.9 km a vystoupat 1270 metrů a přenocovat v nadmořské výšce 2300 metrů.

Sort:  

Nocleh 700 metrů nad vrcholem Sněžky? Při té představě mi naskakuje husí kůže :-)
!COFFEEA

Congratulations @jjprac, you successfuly trended the post shared by @softa!
@softa will receive 1.42644038 TRDO & @jjprac will get 0.95096025 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Nice photos! I especially love the third one!

@justyy - a witness who creates https://steemyy.com

Congratulations @jjprac, 4.76% upvote has been shared with your successful call on the post that shared by @softa!


Support @trendotoken projects by delegating : 100SP , 200SP , 500SP , 1000SP , 2000SP

Hi @softa, your post has been reviewed by the TravelFeed content team, but due to the volume of high-quality posts, your post does not qualify for an upvote. If you post your next post through TravelFeed.io, you a guaranteed an upvote as long as you don't violate our content policies.

Feedback

Based on your post, we have the following feedback for you:

  • We noticed that you did not publish your post through TravelFeed.io or edited your post on other Steem frontends. For better-looking blogs, we recommend you use our EasyEditor. As a bonus, when you post through our platform, you receive double upvotes from us, you are eligible for the top pick of the day (resteem + featured on the TravelFeed.io front page) and you can earn extra rewards from being featured in our daily curation posts. You can simply login with your existing Steem account using Steemconnect or Steem Keychain. See you next time on TravelFeed.io!
  • We recommend to focus on only one language per post for an easier reading experience. You can choose the language of your post in the TravelFeed.io editor below the topics selection.
  • Your post will be hard to find. With the location picker in the TravelFeed.io editor you can easily add a location to your post to improve its discoverability.

PS: Why not share your blog posts to your family and friends with the convenient sharing buttons on TravelFeed.io?


This post was shared in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

coffeea Lucky you @softa here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness

coffeea Lucky you @softa here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness

Congratulations @softa, your post successfully recieved 1.42644038 TRDO from below listed TRENDO callers:

@jjprac earned : 0.95096025 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19136.69
ETH 1341.72
USDT 1.00
SBD 2.55