Return to GR 131 (Day 3) / Návrat na GR131 (Den 3)

in #travel3 years ago

During the morning photosession joined me a colleague which is not often, but the view was absolutely great. After breakfast we headed towards Las Palmas which is a village with a few farms. On the narrow footpath we met the first obstacle in the form of a donkey, which occupied the whole way. Luckily he was friendly and let us pass. Then we went through El Draguillo to Banijo, where the narrow footpath ended and the road started.

Při ranní fotosession se ke mě připojil i kolega což se moc často nestává, ale výhled byl naprosto parádní. Po snídani jsme vyrazili směrem Las Palmas což je vesnička o pár farmách. Na úzké cestě jsme se potkali s první překážkou v podobě osla, který zabíral celou cestu. Naštěstí byl přátelský a nechal nás projít. Dále jsme šli přes El Draguillo do Banijo, kde končila úzká pěšina a začínala silnice.

_M4A2377.jpg

We continued along the road, past several beaches that were beating by huge waves. We shortened our way to Taganana by road, because we did not want to go to the view point and back to the valley. Even so, we had quite a difficult route along the coast. At Taganana, we agreed to make our journey even easier and go through a pass named Cumbrecilla.

Pokračovali jsme po silnici, kolem několika pláží o které mlátili obrovské vlny. Cestu do Taganana jsme si zkrátili po silnici, protože se nám nechtělo jít na vyhlídku a zase zpět od údolí. I tak jsme za sebou měli dosti náročnou trasu po pobřeží. V Taganana jsme se dohodli že si cestu ještě více usnadníme a půjdeme přes sedlo jménem Cumbrecilla.

_M4A2387.jpg

Even so, an elevation of approximately 500 meters awaited us in the pass. We arrived at the place about an hour before sunset, so we decided to find a place to sleep. It was quite difficult because the surrounding vegetation was very dense or on a slope. In addition, we was still threatening by rain. Finally we found a small flat area just for a tent on a small farm. It was not raining at night, but there was a heavy dew. At sunrise, I decided to go back to the pass with a view of Taganana.

I tak nás do sedla čekalo převýšení přibližně 500 metrů. Na místo jsme dorazili asi hodinu před západem slunce a tak jsme se rozhodli najít místo na spaní. Bylo to dosti těžké protože okolní porost byl velmi hustý a nebo ve svahu. Navíc stále hrozilo, že bude pršet. Nakonec jsme našli malou rovnou plochu akorát na stan na malé farmičce. V noci nakonec nepršelo, ale padla silná rosa. Na východ slunce jsem se rozhodl jít zpět do sedla odkud byl výhled na Taganana.

_M4A2392.jpg

The second day of our trek across the northern part of the island was even more challenging than the first, but it was to be expected in such a difficult terrain. The final distance of the second day was 12.1 km with a climb of 1875 meters.

Druhý den našeho treku po severní části ostrova byl ještě náročnější než ten první, ale to se dalo čekat v takto náročném terénu. Konečná vzdálenost druhého dne byla 12.1 km s překonaným převýšením 1875 metrů.

GR131_2.jpg
Map Day 3


GR131_1_2.jpg

banner 1.jpg

Sort:  

Congratulations @krakonos, you successfuly trended the post shared by @softa!
@softa will receive 0.27504563 TRDO & @krakonos will get 0.18336375 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site


This post was shared in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account.
If you are a community leader and/or contest organizer, please join the Discord and let us know you if you would like to promote the posting of your community or contest.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Pastva pro oči :-)
!trdo

Congratulations @bucipuci, you successfuly trended the post shared by @softa!
@softa will receive 0.16487550 TRDO & @bucipuci will get 0.10991700 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Congratulations @softa! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

Hi @softa, your post has been reviewed by the TravelFeed content team, but due to the volume of high-quality posts, your post does not qualify for an upvote. If you post your next post through TravelFeed.io, you a guaranteed an upvote as long as you don't violate our content policies.

Feedback

Based on your post, we have the following feedback for you:

  • We noticed that you did not publish your post through TravelFeed.io or edited your post on other Steem frontends. For better-looking blogs, we recommend you use our EasyEditor. As a bonus, when you post through our platform, you receive double upvotes from us, you are eligible for the top pick of the day (resteem + featured on the TravelFeed.io front page) and you can earn extra rewards from being featured in our daily curation posts. You can simply login with your existing Steem account using Steemconnect or Steem Keychain. See you next time on TravelFeed.io!
  • We recommend to focus on only one language per post for an easier reading experience. You can choose the language of your post in the TravelFeed.io editor below the topics selection.
  • Your post will be hard to find. With the location picker in the TravelFeed.io editor you can easily add a location to your post to improve its discoverability.

PS: TravelFeed is in social media to reach out more people, follow us on Facebook, Instagram, and Twitter.

Congratulations @softa, your post successfully recieved 0.43992113 TRDO from below listed TRENDO callers:

@krakonos earned : 0.18336375 TRDO curation
@bucipuci earned : 0.109917 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19042.50
ETH 1322.88
USDT 1.00
SBD 2.46