Self Check-in safe box

in #travel3 years ago (edited)

[EN]
If you use any accommodation service like Airbnb that provides private apartments, you may see "self check-in" option. In that case, landlords put keys into some safe box that can be open with a code. After you confirmed your reservation, you will get code to open safe box.

As you can see below photo, first down the cover panel. Set the correct code. At same time, you should pull small black lever down and pull the cover into your direction. You can take keys(or whatever items to open doors). Generally, there are different type of safe-boxes but all have same logic.

Have nice travel and have nice accommodation :)


safebox1.jpg
Enter the code

safebox2.jpg
Open the box and get keys


[TR]

Airbnb benzeri bir kiralık daire tabanlı konaklama hizmeti kullanıyorsanız, bazı yerler için self check-in özelliği görebilirsiniz. Burdaki mantık şudur: Ev sahipleri gelmeden, siz kendiniz anahtarı alıp, çıktığınızda da anahtarı bırakabileceğiniz mekanizmadır. Burda, şifreli küçük saklama kutuları(kasa) oluyor.

Aşağıdaki resimde, geçenlerde denk geldiğim bir mekanizmayı paylaşmak istiyorum. Kutunun ön kapağı indirilir, daha sonra size verilen şifre girilir. Aynı anda, hem soldaki siyah çentik aşağı çekilir hem de ön kapak öne doğru(kendinize doğru) çekiyorsunuz. Bu şekilde kutu açılır. Anahtar(veya konaklama bölgesine gireceğiniz araç ne ise) ordan alıyorsunuz. Çıkacağınız zaman da aynı şekidle anahtarı bırakıyorsunuz.

Bu şekilde hem ev sahipleri hem misafir için zaman kaybı olmuyor. Farklı şekidle çalışan çeşitli şifreli kasalar var ama hepsinin mantığı benzerdir.

İyi seyahatlar, iyi konaklamalar :)

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by MA from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Merhaba,

Yazınız C² ekibi değerlendirmesi ile Trliste kürasyon kuyruğu tarafından oylanmıştır.


Kürasyon kuyruğuna katılarak Steemit'te Türkçe yazılara siz de destek olabilirsiniz.

Sevgiler @trliste


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.05
JST 0.038
BTC 36137.14
ETH 2403.64
USDT 1.00
SBD 3.80