Technická analýza VeChain Thor | Avenger, který čeká na svůj úder!

in #trading4 years ago

-English TA is below the graph-

První technická analýza roku 2020, která sledovala bitcoin, nám vyšla na jedničku. Dnes se můžete podívat na možného adepta na další růst mezi altcoiny z TOP 30 a sice VeChain Thor.

Technická analýza: VET/BTC

Některé indikátory na grafu VET/BTC by mohly vést k jeho růstu. Risk-reward ratio je zde 1:2, což je velmi slušné. Po šíleném růstu některých altcoinů z posledních pár dní je to právě VeChain Thor, který ještě svoje gainy nezaznamenal a dle technické analýzy by měl být dalším na řadě.

Zatímco se některé drobnější altcoiny už rozpohybovaly, VeChain zůstává prozatím v klidu. To se však nejspíše změní v několika následujících dnech. Na páru VET/BTC klesla volatilita a dokončuje se trojúhelník.

Zespodu cenu podporuje klouzavý průměr 200 day MA. Taktéž Ichimokův mrak vytvořil VeChainu přímo cestu nahoru.

Jako vstupní signál uvažuji impulzivní pohyb k a přes Point of Control (červená přerušovaná čára). Impulzivní pohyb lze poznat buď podle zvýšených objemů, nebo podle velkých svíček na nižších timeframech.

Protože nejbližší zóna nízkých objemů pod současnou cenou je příliš daleko (modré horizontální čáry vpravo na grafu), stoploss posadím kousek pod celý trojúhelník.

Celková pozice míří k nejbližší zóně nízkých objemů nad současnou cenou, což při otevření pozice přesně na Point of Control vytváří sympatickou pozici s RRR 1:2 (tyto zóny nejsou nakreslené na základě zobrazeného profilu, ale na daleko větším vzorku, zobrazený profil je na obrázku především kvůli Point of Control, který aktivuje pozici).


Technical Analysis: VET/BTC

Some indicators on the VET / BTC chart could lead to its growth. The risk-reward ratio is 1: 2, which is very decent. After the crazy growth of some altcoins from the last few days, it is VeChain Thor who has not yet recorded his gains and according to technical analysis should be next.

While some of the mid-cap altcoins have already moved, VeChain remains still. This is likely to change over the next few days. The VET / BTC pair has dropped volatility and is completing the triangle.

The bottom price is supported by a moving average of 200 day MA. The Ichimok cloud also created VeChain's way up.

As input signal I consider impulse motion to and through Point of Control (red dashed line). Impulsive movement can be identified either by increased volumes or by large candles on lower timeframes.

Since the nearest low volume zone below the current price is too far away (the blue horizontal lines on the right of the graph), I will put the stoploss just below the triangle.

The overall position points to the closest low volume zone above the current price, creating a sympathetic position with an RRR of 1:2 when the position is opened exactly at Point of Control (these zones are not drawn based on the displayed profile but on a much larger sample; in the picture mainly because of Point of Control, which activates the position)

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68313.70
ETH 3663.55
USDT 1.00
SBD 3.66