Technická analýza: Bitcoin | Technical analysis: BTC [CZ|EN]

in #trading4 years ago

-English TA is below the graph-

První technická analýza roku 2020 se zaměřuje na krále kryptoměn. Bitcoin je prakticky od začátku roku v zelených číslech a my se podíváme, kam až se může krátkodobě dostat.

Technická analýza: BTC/USD

Bitcoin se v tomto kalendářním roce rozhodl pro pohyb směrem vzhůru. Od 3. ledna vzrostla jeho cena z 6 850 USD až na 8 464 USD, což je více než 20 % za několik málo dní.

Včerejší svíčka se však uzavřela jako padající hvězda neboli pinbar. To znamená, že je veliká pravděpodobnost krátkodobého obratu trendu. Padající hvězda (angl. shooting star) je totiž jednosvíčkovou obratovou formací.

Kromě toho Bitcoin z fáze kontrakce přímo vyrazil mimo hranice Bollingerových pásem (odchylka 3), jejichž zasažení statisticky znamená zpomalení nebo krátkodobý obrat.

V cestě vzhůru Bitcoinu navíc stojí červený ichimoku mrak, který v grafu zbyl po listopadovém pádu. Jak si můžete všimnout na grafu, tento rezistenční mrak sice Bitcoin koncem října krátkodobě prorazil, ale ihned se do něj zase vrátil.

Určitě bych na základě tohoto pinbaru ihned neotevíral krátkou pozici. Pokud však povede k pullbacku na nižší logickou úroveň, tj. low volume node (LVN) na 7 600 USD - 7 800 USD, budu vyhlížet vstupní price action formaci. Ideální pro vstup do longu by byla svíčka kladivo (angl. hammer) někde v tomto území.

Jako target si dávám území 8 800 USD - 9 000 USD, což je další low volume area, které se navíc přibližuje 200 MA. Tato kombinace by mohla sloužit jako silná rezistence.


Technical Analysis: BTC / USD

Bitcoin decided to move up this calendar year. Since January 3rd, Bitcoin price has risen from $ 6,850 to $ 8,464, which is more than 20% in just a few days.

Yesterday, however, the candle closed as a shooting star or pinbar. This means that there is a high probability of short-term trend reversal. The shooting star is a one-candle reverse formation.

In addition, Bitcoin directly started out of the expansion phase outside the Bollinger bands (deviation 3), whose impact statistically means a slowdown or short-term reversal.

In addition, there is a red ichimoku cloud that remains in the graph after the price rejection in November. As you can see on the chart, this resistance cloud Bitcoin broke through in late October, but immediately returned to it.

I would certainly not open a short position immediately on the basis of this pinbar. However, if it leads to a pullback to a lower logical level ie a low volume node (LVN) of $ 7,600 - $ 7,800, I will look for an entry price action formation. Ideal to enter the long position would be a hammer candle somewhere in this area.

My target is $ 8,800 - $ 9,000, which is another low volume area that is approaching 200 MA. This combination could serve as a strong resistance.

Sort:  

!trdovoter

Congratulations @jjprac, you successfuly trended the post shared by @blockchainfo!
@blockchainfo will receive 0.78971963 TRDO & @jjprac will get 0.52647975 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Congratulations @jjprac, 2.36% upvote has been shared with your successful call on the post that shared by @blockchainfo!


Support @trendotoken projects by delegating : 100SP , 200SP , 500SP , 1000SP , 2000SP

Congratulations @blockchainfo, your post successfully recieved 0.78971963 TRDO from below listed TRENDO callers:

@jjprac earned : 0.52647975 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Analýza byla úspěšná, uzavřena s Risk-reward ratio (RRR) 1:2. Bitcoin vyklesal k hodnotě 7700 USD a poté vyskočil až na hodnotu 8900 USD, která se nacházela v našem targetu. Kdo analýzu zobchodoval, tak vydělal. Gratulujeme!

TA was successful with RRR 1:2.

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 69394.55
ETH 3894.24
USDT 1.00
SBD 3.73