You are viewing a single comment's thread from:

RE: Steemit.com'da bir yenilik daha - Beneficiaries

in #tr5 years ago

Çok haklısın Tahir hocam. İsmi lazım değil bir işletim sistemi firması vardı. Zamanında üçüncü parti programlarla yapılan işlemleri bir sonraki işletim sistemi sürümünün içine ekleyip bakın biz bunu yaptık bu yeni birşey derdi. Steemit şuan tamda bunu yapıyor. Bu yenilik dediği şeyler bizi tatmin etmiyor ama. Umarım bir an önce bunun farkına varırlar.

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 67033.58
ETH 3521.90
USDT 1.00
SBD 3.20