You are viewing a single comment's thread from:

RE: Steemit.com'da bir yenilik daha - Beneficiaries

in #tr5 years ago

Selam @revan746 . Artık downvote yapanlarda para kazanıyor. Sen yazdığın bşr yazıya bot kullanıyorsan bu balinalarda senin bottan kazandığın paraya downvote yaparak seni zarara uğratıyorlar ve kar elde ediyorlar. Bu yüzden eski botlar artık avcı botlara dönüştü. Bot kullanan herkesi downvote yapıyorlar.

Posted using Partiko Android

Sort:  

steemit artık iyi deyil, böyle kural olarmı

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 64839.49
ETH 3551.25
USDT 1.00
SBD 2.32