Sort:  

Selam @revan746 . Artık downvote yapanlarda para kazanıyor. Sen yazdığın bşr yazıya bot kullanıyorsan bu balinalarda senin bottan kazandığın paraya downvote yaparak seni zarara uğratıyorlar ve kar elde ediyorlar. Bu yüzden eski botlar artık avcı botlara dönüştü. Bot kullanan herkesi downvote yapıyorlar.

Posted using Partiko Android

steemit artık iyi deyil, böyle kural olarmı

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 69947.15
ETH 3908.93
USDT 1.00
SBD 3.71