Paylaşma Mevsimi Ramazan [Cointurk 30. Projesi] @wisex#6650

in #tr6 years ago (edited)


Mübarek Ramazan ayı , dinimizin rahmetle yoğrulmuş adaletini, bilgi ve hikmetle çevrelenmiş ahlakını bütün insanlığa gösteren Peygamberimizin, “İnanarak ve karşılığını yalnız Allah'tan umarak ramazan orucunu tutan kişinin geçmiş günahları bağışlanır" müjdesinin gerçekleştiği aydır. 

Bizde bu ramazanda muhtaç ailelere el uzattık ve gözlerindeki ışığa bizzat şahit olduk.


Allah herkesin hayrını kabul eylesin

Şimdiden Hayırlı Bayramlar :)

 PROJE ÖNERİSİ: Eşit oy dağılımı yapılabilecek daha çok kazandıracak ancak daha çok emek gerektirecek bir proje olarak coinlerle ilgili kısa film projesi 

Sort:  

Proje kurallarında eksiklikler vardır. Tamamlayınız. ( Upvote ve yorum) Discord destek ekibiyle iletişime geçiniz.

Steemit_Kusadas_Ekibi.png

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by wisex from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 69266.11
ETH 3871.54
USDT 1.00
SBD 3.72