You are viewing a single comment's thread from:

RE: Paylaşma Mevsimi Ramazan [Cointurk 30. Projesi] @wisex#6650

in #tr5 years ago

Proje kurallarında eksiklikler vardır. Tamamlayınız. ( Upvote ve yorum) Discord destek ekibiyle iletişime geçiniz.

Steemit_Kusadas_Ekibi.png

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.07
JST 0.022
BTC 26474.82
ETH 1836.89
USDT 1.00
SBD 2.21