Sort:  

Hatırladım :)
86'ydı sanırım, halleyin geçtiği sene verilmişti bu kitap.
güzeldi, teşekkürler :)

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.027
BTC 64927.71
ETH 3517.54
USDT 1.00
SBD 2.36