Trproje Yazı Seçme Kriterleri

in #tr3 years ago (edited)

Merhabalar herkese,

Trproje olarak Türkçe yazıları desteklemeye devam ediyoruz. Seçilen yazılar trproje hesabından oy aldığı gibi @edebiyat, @trliste, @gezi ve C² Türkiye küratörlerine önerilmektedir. Bu postta yazıların seçilmesi için gerekli olan kriterlere yer vereceğiz.

Kesin Kriterler

 • Yazılarda içerik hırsızlığı (plagiarism) olmamalı.
 • Kendilerine ait olmayan resimler için yazarlar kaynak belirtmeli.
 • Resimlerin üzerinde watermark veya site ismi bulunmamalı.
 • Emek verilmemiş, birkaç satırdan oluşan, kopyala yapıştır yazılar önerilmemeli.
 • Yazılar Türkçe olmalı ya da Türkçe bölüm içermeli. Yazıda #tr tagi kullanılmış olmalı.
 • Tag spam veya kötüye kullanım yapılmamış olmalı.
 • Din, politika ve benzeri konularda tartışmalara yol açacak yazılar önerilmemeli.
 • SEO amaçlı paylaşımlar önerilmemeli.

Esnetilebilir Kriterler

 • #tr taginin ilk sırada yer alması
 • Resim kaynağının resim yolu değil sayfa adresi olarak verilmesi
  (yani resmin bulunduğu web sayfasının adresine yer verilmesi)

Öneriler

 • Yazılarınızın orijinal olmasına özen göstermenizi öneririz. Başka kaynaklardan alınan içerikler için alıntı etiketini kullanın ve alıntılanan kısmın bir veya birkaç cümleyi geçmemesine özen gösterin.
 • Resimsiz veya fotoğrafsız yazı göndermemeye çalışın. Yazılarda kullandığınız resimlerin / fotoğrafların size ait olması gerekir. Eğer kendinize ait resim veya fotoğraf yoksa ücretsiz kullanıma izin veren bazı sitelerdeki resimlerden yararlanabilirsiniz. (örneğin, pixabay.com, pexels.com gibi)
 • Yazıların kendi yorumlarınızı, düşüncelerinizi içermesine özen göstermenizi öneririz. Steemit'in bir sosyal medya platformu olduğunu unutmayalım. Diğer üyeler konu ne olursa olsun sizin düşüncelerinizi merak edeceklerdir, yazılarda kişisel dokunuşlarınızı görmek isteyeceklerdir.
 • Yazılarınızı yazarken yararlandığınız kaynaklara yer vermeniz kesinlikle önerilir. Özellikle gerçek olaylar, kişiler, bilimsel konular ve benzeri alanlarda referans bölümü oluşturmaya çalışın. Yazıları başka kaynaklardan birebir alıntılamasanız bile bu bölüme yer vermenizi öneririz.

Bu konularda daha fazla bilgi için Faydalı linkler postunda yer alan yazılara göz atmanızı öneririz.

Trproje & Hoşgeldin Ekibi Üyeleri


@avina, @maonx, @tahirozgen, @sahinadm,
@damla, @sudefteri, @baycan

Projeye steem power delegasyonunda bulunan ekip üyelerine ve ayrıca @realinfo ile @thales7 'ye çok teşekkür ederiz. Trproje desteklerinizle gelişmeye devam ediyor.

Emeği geçen ve destekleyen herkese teşekkürler.

Sort:  

This post was shared in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account.
If you are a community leader and/or contest organizer, please join the Discord and let us know you if you would like to promote the posting of your community or contest.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Sahinadm from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @trproje! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 1000 upvotes. Your next target is to reach 1250 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.08
JST 0.043
BTC 29584.45
ETH 1981.08
USDT 1.00
SBD 2.59