You are viewing a single comment's thread from:

RE: Zebra Şeyler

in #tr3 years ago

:) Tereyağı erimeye başlamıştı doğru. Üzerine bir ejderha yumurtası kırmak lazım geliyor. Malum bahar iptal oldu yazı bekliyoruz. Yaz sıcağında pişmiş ejderha yumurtasını bekliyor gözler.

Sort:  

:)
yanında Zencefilli Somonlu Suşi de güzel gider ;)

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.08
JST 0.041
BTC 28884.64
ETH 1774.64
USDT 1.00
SBD 2.52