You are viewing a single comment's thread from:

RE: Zebra Şeyler

in #tr3 years ago

Şubat'ı baz alırsak, bir ay olmuş hocam. Hem zebralar da manolyalara konmaya başladığına göre o tereyağı da erimiştir sanırım ;)

Sort:  

:) Tereyağı erimeye başlamıştı doğru. Üzerine bir ejderha yumurtası kırmak lazım geliyor. Malum bahar iptal oldu yazı bekliyoruz. Yaz sıcağında pişmiş ejderha yumurtasını bekliyor gözler.

:)
yanında Zencefilli Somonlu Suşi de güzel gider ;)

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.041
BTC 37834.52
ETH 2535.34
USDT 1.00
SBD 3.98