Okumayan bir şey kaybetmez... #2

in #tr6 years ago

Sevdiğiniz, değer verdiğiniz kavramları ya da öyle oluğunu hissettirdiğiniz şeyleri ne karşılığında değiştirirsiniz ? Hiç bir şey değil mi? Gerçekten öyle mi ?

Mesela bir iş ortamındasınız, ekip arkadaşlarınız ile uyum içinde çalışıyorsunuz ve size ihtiyaçları var... Güzel bir proje üzerinde çalışıyorsunuz ve sorumluluklarınız var. Bu arada başka bir ekipten size "cazip" bir teklif geldi.

Önünüzde ki seçenekler neler?

  • Vefa ! der aynı ekiple çalışmaya devam edersiniz.
  • Projeyi bitirir, durumu anlatır müsaade ister gidersiniz.
  • Arkanıza bakmadan kaçarsınız..

Bu ayrılıklar kimi zaman etik olabilir. Kişisel menfaat elbette önemlidir ve açıklanabilir olur. Değerlendirilebilir...

Aynı durum bir sosyal proje de de karşınıza çıkabilir. Bitirmeden gitmek etik olmaz o zaman. Değersizleştirir...

İkisinin ortası bir durumda karşınıza çıkarsa ? Sorgulanabilir...


Etik değerler kimi zaman bireysel, kimi zaman evrenseldir. Bireysel etik değerleriniz ile evrensel etik değerler çatışabilir, bu durum sorgulanmalıdır. Sorgulanmazsa ya da sorgulanması sorgulanırsa yine değersizleştirir...

Etik kavramı sonuna ek almadan sizin için anlam ifade ediyorsa güzel...
Ek alıp "etikek" oluyorsa üzücü...

Değerlerinize sahip çıkın..

Değerleriniz yoksa Değersizsiniz !


görsel *tag spam yok, gizli özne var!

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by steemege from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Tebrikler! Yazınız @tryardim topluluk hesabından oy kazanmıştır. #tr tagi altında kaliteli içeriklerizi görmekten mutluluk duyarız. Detaylı bilgi için Tryardım Desteklenen İçerikler 15 Haziran 2018 bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.

post_banner_gf.gif

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68611.07
ETH 3913.05
USDT 1.00
SBD 3.61