Arada bir yazmak lazım

in #tr3 years ago

Bu hesabımla uzun zamandır yazmıyorum.Steem ile tanışalı yaklaşık 2 yıl oldu.Buradaki yazarlardan çok şeyler öğrenmiştim,çok kaliteli yazılar yazıldı yarışmalar düzenlendi ama steem fiyatlarının düşmesiyle kimse artık uğraşmak istemiyor

Haklılarda...

Yazmak zor hele hele bilgiler içeren yazılar yazmak daha zor

Bir kere sağlam bilgi birikimin olacak
Konu hakkında bilgileri toplayacaksın ve onları harmanlayacaksın
Sonra görsellerle süsleyip sunacaksın

Neyse Bu kısa yazımın temenniler bölümüne geçecek olursam
Yazarlar haklarını fazlasıyla alır
Eskisi gibi kaliteli yazılar yazılır kampanyalar düzenleniyor yarışmalar yapılır
Umarım yakın zamanda ...
Tekrar görüşmek üzere bye bye
Not:Bu postta gün içersinde hesabımdaki bakiye ile bot kullanacağım bilgilerinize sunarım

Ara sıra yazmak lazım
33DB4351-B77D-4C0E-818F-7734A7D4FA77.jpeg

Sort:  

Umarım temennilerin gerçek olur ;)

Congratulations @sozdemir! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 9000 upvotes. Your next target is to reach 10000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!


@sozdemir, sorry to see you have less Steem Power.
Your level lowered and you are now a Minnow!

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard supports the SteemFest⁴ Travel Reimbursement Fund.
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @sozdemir! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.023
BTC 17218.81
ETH 1279.66
USDT 1.00
SBD 2.30