Vivaldi-Bajazet

in #tr5 years ago (edited)

Klasik müzik, ruhumuzun inceliklerine işleyen bize huzuru bahşeden güzel müzik.Depresyon zamanlarımızda ilaç gibi gelen tüm siniri stresi alan güzel müzik.Derin hikayeler barındıran her vurgusunda ayrı bir yaşama götüren güzel müzik seni seviyorum.Peki;

Vivaldi'nin Bajazet operasını hiç duymuş muydunuz?

Osmanlı Padişahı I. Bayezid’in hayatını anlatan bir operadır.Bayezid’in Timur tarafından esir alınması ve sonrasında gerçekleşen olayları konu almaktadır. Timur Bayezid’in kızı Asteria’ya aşık olmuştur.Hem heyecan hem de romantizm içeren eser bu duyguların dışa vurumu üzerine yazılmıştır.
Vivaldi-Bajazet

116131408.jpg

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by semihemre06 from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

You got a 31.25% upvote from @kakibukit courtesy of @semihemre!

Congratulations @semihemre! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - Resteem and Resteemed added

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!