Gökyüzü Neden Mavidir ?

in #tr5 years ago

Gökyüzü-7.jpg

Gökyüzünün mavi gözükmesinin yada gözümüzün öyle algılamasının tek nedeni kırılmadır.

Güneş ışığı beyazdır fakat içinde birçok farklı rengi barındırır.Bu farklı renkleri gökkuşağı oluştuğu sırada görebiliriz.Güneş'ten gelen beyaz ışık Dünya atmosferine gelirken yolda birçok parçacığa çarparak saçılır.Saçılmanın miktarı ışığın dalga boyuna göre değişmektedir.Dalga boyu kısaldıkça saçılmanın miktarı artar.En kısa dalga boylu mavi ışık atmosferin üst tabakalarındaki küçük parçacılar tarafından hemen saçılırlar.Bu durum gökyüzünün mavi görünmesini sağlar.Güneş ufka daha yakın olduğu zamanlarda ise güneş ışınları atmosferde daha çok yol kateder.Kısa dalga boylu mavi ışık çok fazla soğurulma ve saçılmaya uğrar.Uzun dalga boyuna sahip kırmızı ve diğer renkler gözümüze daha fazla miktarda ulaşır.
maxresdefault.jpg

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by semihemre06 from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @semihemre! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - Resteem and Resteemed added

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.09
JST 0.027
BTC 26900.03
ETH 1667.19
USDT 1.00
SBD 2.24