Sort:  

Kademeli olarak her düştüğünde biraz alabilirsiniz hocam. Dibi kimse bilemez.

Şu an toplama zamanı geldi :)

Trende göre doldur boşalta devam hocam :)

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.027
BTC 28547.10
ETH 1826.79
USDT 1.00
SBD 2.77