You are viewing a single comment's thread from:

RE: Erik Kırlangıçkuyruk...

in #tr6 years ago

Bizim buralarda (köyde) kendisini hiç görmedim ama şunu merak ettim ismi nereden geliyor tam olarak çakal erik nedir onuda bilmiyorum bu arada:)

Sort:  

Aşısız kendiliğinden büyümüş yaban eriği..
Yeşilken genellikle çok ekşi olur. Sararınca tatlı ve hafif mayhoş olur çakal eriği ;) adındaki erik buradan geliyor sanırım. Kuyruk yapısı kırlangıç ile çok benziyor..

Çok açıklayıcı oldu teşekkürler ederim bizim buralarda çakal eriği deyimi kullanılmaz direkt yaban eriği hatta acı erik denir. Diğer adıda can eriği olmayan erik:)

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.12
JST 0.030
BTC 69726.58
ETH 3619.25
USDT 1.00
SBD 3.21