Tam Gaz Devam...

in #tr3 years ago

Herkes sanırım benim bu işi yapmamı bekliyormuş. Oğlanı uyut, akşam koştur koştur sipariş yetiştir. Herkesi olduğu gibi burayı da ihmal ettim tabii. 

Konudan bağımsız, geçmiş mühendisler gününü kutlamak isterim @obulunmaz. : )) 

Yeni yeni cicilerimi de burada paylaşayım istedim tabii, nefes alacak bir zaman bulmuşken. Bu kadar üst üste bir şeyler yapmaya çalışınca insan tıkanıyor. Şu saat itibariyle, oğlan gece uykusuna geçene kadar  bir şey yapmamayı seçiyorum. : ) 

Komik anılar eklenmiyor değil bu esnada hayatıma. Sağolsun herkes destek olmaya çalışıyor bir şekilde. En büyük dış desteğim kayınbiraderim. Paylaşım paylaşım üzerine. Hatta biri tarafından kandırılıp bana organik olduğunu düşündüğü 2500 tane takipçi bile satın almış bu esnada. Sayfa takipçisi çok gözükürse daha afilli oluyormuş. :  )) 2 gün boyunca şirket sayfamdan edepsiz profiller sildim. aahahah merak edip nasıl yani diyen yakın arkadaşlarımdan biri neredeyse her profile tıklayıp yorum yaptı. Şu anda kendisine günde en az 10 adet edepsiz profil ekleme talebi geliyor.. : )))) 

Karşınızda Valvatida Design yeni ürünleri...!  Yeni yıl ürünleri de bir sonraki yazıya kısmetse. Takip etmeyi unutmayalım..

Valvatida DesignPosted from my blog with SteemPress : https://nsab.000webhostapp.com/2018/12/tam-gaz-devam
Sort:  

Ey @steempress şöyle bir galeri de size yakışmaz mı?

steempress.jpg

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by nsab from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Selamlar, takipçiye ihtiyacım var. Ben sizi takip ettim, sizde geri dönüş yapabilir misiniz ?

teşekkürler.


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Coin Marketplace

STEEM 0.66
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57164.12
ETH 4744.89
BNB 647.88
SBD 7.23