Çok çalışmam lazım anne, çok!

in #tr3 years ago

Ortalarda gutum, boyam, deniz kabukum, fırçam diye dolanan çırağım Atlas ve ben Valvatida'ya yeni ürün tasarımları yapmak için halen yollardayız. 

Hazırlanması gereken siparişlerimiz ve özel tasarım aldığımız ürünümüzü tamamladık. Tabii biraz sancılı bir süreç oldu benim için ama oldu. Hem çırağı eğit, hem oğlum o sıcak yaklaşma, o kabuğu bırak, bu benim bu senin tartışması da olmadı değil aramızda. Ama kol kırılır yen içinde kalır dedik, profesyonel iş yaşantısı bu kişisel problemlerimizi işe yansıtmayalım diyerek devam ediyoruz. 

Deniz konsepti ile yeni yıl konseptini birleştirmek şu anda zorlandığım en büyük sorunum diyebilirim. : ) Araya kozalak sıkıştırıyorum ben de. Yaptığım ama bu hafta kendime hedef koyduğum ve tasarımını değiştirmek istediğim bir yılbaşı ağacım var. Maalesef yaptığım şeylere hayran olma sorunsalım da devam ediyor. İlk yaptığım anda daha iyisi olmadığını düşünüyorum ama sonrasında bir şey oluyor ve beğenmemeye başlıyorum. Bilemedim neden? Uykusuzluk buna en büyük etken olabilir. 

Hazırladığım ürünleri paylaşayım zaman bulmuşken. Daha da devam ediyorum. Bu konuda önerisi olanları sevgiyle kucaklarım... 

Takibi unutmayalım. Paylaşım güzel bir şey. : ))   https://www.instagram.com/valvatidadesign/Posted from my blog with SteemPress : https://nsab.000webhostapp.com/2018/12/cok-calismam-lazim-anne-cok
Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by nsab from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

gPCasciUWmF2wM8F6XsPmaiGTAeSeSSV5vSBsTNoGUPkPHtuh7KuGaG1KyuNLas5UyYqV16X8TmpKDXDsCbA6NrLcVVUw7QQBPcsMrKia6x7wuSeNvWSb3m2ZdDMjDp7i516j443ggSKLLEgNJ.jpeg

bu çok hoş olmuş elinize sağlık:)

Teşekkür ederim : )


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Congratulations @nsab! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1750 upvotes. Your next target is to reach 2000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.71
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 55104.76
ETH 4146.41
BNB 611.17
SBD 7.07