Sort:  

Aslında oldukça kolay :)

https://www.lsrhs.net/faculty/seth/Puzzles/numberLink/numberLink.html
Bu sitede oyunu daha zevkli hale getirmişler denemenizi tavsiye ederim.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 65092.40
ETH 3470.06
USDT 1.00
SBD 2.50