Üyeler Albümü Yapıcı (face ID komşuları)

in tr •  11 months ago

Steemit topluluğunda aynı etiketi kullanan üyeler için Albüm hazırlama aparatı yapmak niyetindeydim. Steem Blok Zincirinden üyeler isimlerini tek tek buldurmadan önce Face ile bir kaç deneme yapayım demiştim.

Daha Steemit'e gelmeden, şirin bir şey bir ortaya çıktı.

album-tr.png

Kurulum

tr-git.png

Kullanım

  • AlbumYap.py dosyasını python IDE ile açın
  • F5' basın
  • Face ID'nizi girin (../KULLANICIADI şeklinde kullanıyorsanız: https://findmyfbid.in/)
  • Kısa sürede, sizle aynı dakikalarda üye olan ID Komşularınızın albümü hazır olacak ;)

Not

Sadece halka açık olarak resmini paylaşmış kullanıcıları görebilirsiniz.


Şart değil ama isterseniz küçük opsiyonlar da var

ilk 60 facebook üyesi için demo

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Utopian da görmüştüm yazınızı. Gelişimş hızlı bir şekilde gerçekleşir umarım...

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by MuratTatar from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews/crimsonclad, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows and creating a social network. Please find us in the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP. Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

This wonderful post has received a @murattatar 23.26% upvote from @hellowhale. Discord Channel: https://discord.gg/XG4y3mg Be sure to vote for witnesses at https://steemit.com/~witnesses

This wonderful post has received a @murattatar 20% upvote from @mrswhale. Discord Channel: https://discord.gg/XG4y3mg Be sure to vote for witnesses at https://steemit.com/~witnesses

You got a 8.03% upvote from @upme requested by: @murattatar.
Send at least 1 SBD to @upme with a post link in the memo field to receive upvote next round.
To support our activity, please vote for my master @suggeelson, as a STEEM Witness