You are viewing a single comment's thread from:

RE: Ulu Nostalji

in #tr3 years ago

Belki yaşım ortaya çıkacak ama ben bunun fiziki posta ile olanını hatırlıyorum. Bu mektubu 7 kişiye gönderenlerin şöyle kısmeti açıldı, böyle hazine buldu, göndermeyip kendisine saklayanlar kötürüm oldu, inim inim inledi, yakınlarını kaybetti, gibilerinden. Eve birkaç kez gelmişti böyle mektuplar, 7 kişiye gönderip göndermeme olayı da tartışılmıştı ciddi ciddi, sonuç olarak gönderilmemişti tabii.

Sort:  

:)) İnsanoğlu gerçekten çok enteresan. Bu işleri ilk kim akıl etti ve başlattı gerçekten tanımak isterdim.

Ehehe. Şimdilerde böyle işlerin ilgili kaynak sosyal medya hesabını tanıtmak gibi bir fonksiyonu var. O zamanlar o mektupların öyle bir olayı da yoktu, orjinal kaynak isimsizdi. Tek kârlı çıkan PTT oluyordu.

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 35015.42
ETH 2414.62
USDT 1.00
SBD 3.98