Sort:  

Ehehe. Şimdilerde böyle işlerin ilgili kaynak sosyal medya hesabını tanıtmak gibi bir fonksiyonu var. O zamanlar o mektupların öyle bir olayı da yoktu, orjinal kaynak isimsizdi. Tek kârlı çıkan PTT oluyordu.

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.08
JST 0.042
BTC 29918.25
ETH 2006.42
USDT 1.00
SBD 2.76