QASH Türkiyedeki durumu

in #tr4 years ago

QASH; Şuan belli bir hızda gelişmeye devam ediyor ama ülkemde tam yapılan çalışma hakkında türkçe bilgi malesef az ve tanıtımı yapılmamış . Bu coin hakkında tam bir araştırma içindeyim. Araştırdığım bilgileri sizlerle paylaşacağım ileri ki yazılarımda.

Sort:  

Congratulations @muratdur! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You published your First Post
You made your First Vote

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Congratulations @muratdur! You have received a personal award!

1 Year on Steemit
Click on the badge to view your Board of Honor.

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @muratdur! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard supports the SteemFest⁴ Travel Reimbursement Fund.
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.08
JST 0.042
BTC 29183.19
ETH 1975.38
USDT 1.00
SBD 2.69