Sort:  

Artık ortaokul bilişim dersinin müfredatında bile yeri var sanırım :)
işe yarayan bir tekniktir...

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.027
BTC 60009.56
ETH 3342.57
USDT 1.00
SBD 2.42