You are viewing a single comment's thread from:

RE: Steem & Median İnceleme 030618

in #tr5 years ago

Pek analizden anlamasam da tek temennim steem'in daha da yükselmesi :) Analiz işini bilsem aslında güzel olacak. Teşekkürler analiz için :)

Sort:  

Yükselse de hepimiz rahatlasak :D

Aynen :D :D

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 23106.67
ETH 1597.17
USDT 1.00
SBD 2.57