Sort:  

hocam istikrarla düzenli yazıyorsunuz ya tebrik ediyorum gerçekten. Umarım sizi örnek alabilirim :)

Öncelikle destekleyici yorumun için çok teşekkür ederim. Bir arkadaşıma söz verdiğim için Antalya serisi bitene kadar düzenli yazacağım inşallah. Sözümü yerine getirmek benim için bir çok şeyden önemli, sözüm yerine gelince aynı şekilde devam edebilirim umarım.

upvoted and resteemed by kryptonia id @psychkrhoz

Arkadaşım iyi güzel de hep tarihi yapılardan mı bahsedeceksin

:)) şelaleyi görünce Antalya'ya gitme isteğim yeniden alevlendi:)
güzel bir seri, hiç bitmesin beklediğim iller var:)

Çok teşekkür ederim efenim, Ankara serisini yazarken çok değerli katkılarınız oldu.
Darısı katkı sözü verip de henüz yerine getirememiş arkadaşların başına :)

rica ederim:)
ben kenara çekileyim de atılan taşlar hedefine ulaşsın:)

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by kabasakal from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Teşekkürler

Upvoted and resteemed Kryptonia @richard78624

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.14
JST 0.029
BTC 64112.50
ETH 3174.45
USDT 1.00
SBD 2.54