Sort:  

Tamamda anlamadığım yapmayın yazmışsınız. O yapın olmayacakmıydı ?

Teşekkür ederim. Evet haklısın yanlışlık olmuş. Düzeltiyorum.

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.033
BTC 51492.57
ETH 3040.67
USDT 1.00
SBD 4.17