You are viewing a single comment's thread from:

RE: Ulus Antikacılar Çarşısından (: 🖐️

in #tr2 years ago

Üslübunuz çok eğlenceli 😊 Bu arada uçsuz bucaksız bir mavinin yerini tutmaz ama arada Gölbaşı'na gidersiniz. 😉😉

Sort:  

🙂 Teşekkür ederim 🙂 Gölbaşınaa evet gidiyorum. Fakat ben ankaranın çıkışında sayılırsam gölbaşı girişinde 😄
Ve ben istiyorum ki benim de sokağım denize çıksın 😅

O zaman Antalyaya taşınmalısın. Lara'da bir villa yaparız sana 😉

Coin Marketplace

STEEM 1.33
TRX 0.12
JST 0.145
BTC 59954.03
ETH 2139.36
SBD 9.46