You are viewing a single comment's thread from:

RE: Ulus Antikacılar Çarşısından (: 🖐️

in #tr2 years ago

🙂 Teşekkür ederim 🙂 Gölbaşınaa evet gidiyorum. Fakat ben ankaranın çıkışında sayılırsam gölbaşı girişinde 😄
Ve ben istiyorum ki benim de sokağım denize çıksın 😅

Sort:  

O zaman Antalyaya taşınmalısın. Lara'da bir villa yaparız sana 😉

Coin Marketplace

STEEM 1.17
TRX 0.15
JST 0.156
BTC 63305.82
ETH 2298.77
BNB 569.45
SBD 9.21